News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Până la sfârşitul anului Ministerul Mediului şi Pădurilor va despăgubi persoanele care au înregistrat pagube produse de carnivorele mari sau de exemplare ale speciilor strict protejate.

Pentru acordarea acestor despăgubiri a fost aprobat în anul 2008 HG 1679 în care este prevăzută modalitatea de acordare a despăgubirilor, precum şi obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de animale domestice pentru prevenirea pagubelor.

Prin rectificarea bugetară din luna august 2010, s-a deschis o linie bugetară pentru despăgubirea celor care au înregistrat pagube provocate de carnivorele mari sau de speciile strict protejate.

Până în prezent la Ministerul Mediului şi Pădurilor s-au depus 53 de solicitări din partea unor persoane care au înregistrat astfel de pagube, valoarea totală a acestora ridicându-se la 111.722,5 lei.

Read more

Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional din anul 2010 beneficiază de sesiune deschisă, începând cu data de 18 februarie, având un buget total de 722 milioane lei, în scopul scoaterii din uz a 190.000 autovehicule mai vechi de 10 ani de la data fabricaţiei.

La nivel naţional, în anul 2010 au fost casate 180.000 de autoturisme vechi, faţă de 30.000 în anul 2009. Cu toate acestea, pe piaţă există încă aproape 31.000 de tichete nevalorificate, al căror termen de valabilitate urma să expire pe 23 noiembrie. Drept urmare, pentru a veni în ajutorul persoanelor care încă deţin vouchere, Ministerul Mediului a hotărât prelungirea termenului de valabilitate a acestora până la data de 31 ianuarie 2011..

La nivelul judeţului Arad a fost distribuit un număr de 1.862 tichete valorice (1.850 pentru persoane fizice şi 12 pentru persoane juridice) pentru SC REMAT MG SA iar SC METALCOMP INTERNAŢIONAL SRL a primit un număr de 1.782 tichete valorice (1.750 pentru persoane fizice şi 32 pentru persoane juridice).

Datorită faptului că în anul 2010 Programului Rabla s-a bucurat de un real succes, Ministrul Mediului şi Pădurilor László Borbély a anunţat continuarea acestui Program şi în anul 2011. În prezent se poartă discuţii pentru două variante:

–         păstrarea neschimbată a formei Programului actual

–         acordarea a 4 vouchere în loc de 3, odată cu scăderea valorii tichetului de la 3.800 lei la 3.000 lei

Nu s-a lua încă o decizie, se analizează şi, împreună cu producătorii, se va alege o variantă optimă, astfel încât la 1 februarie 2011 să demareze o nouă sesiune a Programului Rabla.

Read more

Taxa auto pentru anul 2011 va respecta acelaşi principiu binecunoscut la nivel mondial – poluatorul plăteşte.

Autoturism

Vechime

Capacitate cilindrică

Taxa propusă de la

1 ianuarie 2011

Euro 5

autoturism nou

1.100 cm³

116 euro

2 ani

1.100 cm³

91 euro

autoturism nou

2.000 cm³

680 euro

2 ani

2.000 cm³

618 euro

autoturism nou

3.000 cm³

2.160 euro

2 ani

3.000 cm³

1.760 euro

Euro 4

1 an

1.400 cm³

483 euro

3 ani

1.400 cm³

399 euro

2 ani

2.000 cm³

1.424 euro

Euro 3

7 ani

1.400 cm³

998 euro

8 ani

1.400 cm³

880 euro

Euro 2

10 ani

1.400 cm³

2.428 euro

12 ani

1.400 cm³

1.499 euro

 Pentru a încuraja achiziţia de autoturisme electrice, cele echipate cu tehnologie de propulsie hibridă şi cele dotate cu tehnologii avansate de reducere a emisiilor poluante, Ministerul Mediului şi Pădurilor propune să nu fie percepută nici o taxă pentru aceste tipuri de maşini.

Read more

Ca urmare a adoptării în 13 octombrie, a HG 1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, autorităţile locale sunt obligate să colecteze de la populaţie DEEE-uri, cel puţin o dată pe trimestru. De asemenea, autorităţile trebuie să asigure existenţa şi funcţionarea a cel puţin unui punct de colectare a DEEE la 50.000 de locuitori, dar nu mai puţin de un punct de colectare în fiecare localitate.

O altă noutate este aceea că, în cazul furnizării unui produs nou, la solicitarea cumpărătorului, distribuitorii sunt obligaţi să preia DEEE în aceleaşi condiţii precum cele de livrare a produsului nou, în sistem unul la unul, fără a solicita plata, dacă echipamentul este de tip echivalent şi a îndeplinit aceleaşi funcţii ca şi echipamentul nou furnizat.

Sumele colectate de organizaţiile colective de la producători vor fi folosite exclusiv pentru finanţarea operaţiunilor de colectare, manipulare, transport, tratare, valorificare şi eliminare nepoluantă a DEEE provenite de la gospodăriile particulare şi pentru finanţarea campaniilor de educare şi informare a consumatorilor.

Ministrul Mediului şi Pădurilor a anunţat că ultima ediţie a campaniei ,,Marea Debarasare” din acest an va avea loc în perioada 3-4 decembrie.

Prima ediţie trimestrială a campaniei ,,Marea Debarasare” în judeţul Arad s-a desfăşurat în zilele de 26-27 martie, cantitatea de DEEE-uri colectată fiind de 4.920 kg, a doua ediţie a avut loc în 25-26 iunie, colectându-se o cantitate de 2.783 Kg DEEE‑uri, iar la cea de-a treia ediţie trimestrială care a avut loc în 1-2 octombrie s-a colectat de la populaţie o cantitate de 4.080 Kg DEEE.

Read more

Prin marcarea în Calendarul evenimentelor ecologice a datei de 8 noiembrie a fiecărui an, ca moment în care se celebrează Ziua Internaţională a Zonelor Urbane, s-a adus în prim‑plan problema urbanizării şi efectele ei asupra evoluţiei durabile a societăţii.

Ziua Internaţională a Zonelor Urbane se sărbătoreşte începând din 1949, în peste 30 de ţări, în scopul de a veni în sprijinul publicului interesat de soluţii pentru planificarea oraşelor, dar fără afectarea mediului înconjurător.

Evenimentul este marcat de APM Arad împreună cu preşcolarii Grădiniţei PP Nr. 19 ,,Piticot” în data de 09 noiembrie 2010 prin organizarea acţiunii ,,Parada costumelor din materiale reciclabile”. La acest eveniment au fost invitate să participe încă 6 grădiniţe: Grădiniţa PP Nr. 18, Grădiniţa PP Nr. 11, Grădiniţa PN Nr. 8, Grădiniţa PP Nr. 23, Grădiniţa PP Nr. 15 şi Grădiniţa PP Nr. 14.

Read more

În perioada 18.10.2010 – 17.11.2010, Administraţia Fondului pentru Mediu organizează sesiune de depunere a cererilor de finanţare, în cadrul Programului vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare.

În Monitorul Oficial nr. 670 din 1 octombrie 2010 a fost publicat Ordinul nr. 1450/10.09.2010  pentru aprobarea Ghidului de finanţare a acestui Program.

Obiectul Programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu a proiectelor ce vizează protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare.

Tipuri de proiecte:

Există următoarele tipuri de proiecte:
– amenajare captări în vederea alimentării cu apă a comunităţilor locale;
– staţii de tratare a apei;
– reţele de alimentare cu apă;
– staţii de epurare;
– reţele de canalizare.

Sursa de finanţare pentru derularea Programului:

Finanţarea Programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu.
Programul se derulează în limita fondurilor prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

Organizarea sesiunii de finanţare:

Anual se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finanţare, pe tipuri de proiecte şi în limita sumei alocate.

Suma alocată acestei sesiuni este de 298.115 mii lei.

Criterii de eligibilitate a solicitantului:

Este eligibil solicitantul unitate administrativ-teritorială, inclusiv subdiviziunile municipiilor, precum şi asociaţia de dezvoltare intercomunitară, care acţionează în nume propriu şi nu are obligaţii restante la bugetul general consolidat şi la Fondul pentru mediu.

Cuantumul finanţării:

Finanţarea se acordă în cuantum de maximum 95% din valoarea totală eligibilă a proiectului şi fără a se depăşi suma maximă care poate fi acordată unui beneficiar în cadrul sesiunii de finanţare.

Suma maximă care poate fi acordată este între 4 şi 15 milioane lei pentru fiecare proiect.

Publicarea informaţiilor relevante privind Programul:

Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu Programul se publică pe site-ul AFM, www.afm.ro, la secţiunea „Informaţii privind Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare”.

Singurele informaţii şi instrucţiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la Program sunt cele transmise sub formă de comunicate de presă din partea autorităţii publice pentru protecţia mediului sau a Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Read more

Demarat la data de 1 iulie 2010, Programul ,,Casa Verde” s-a bucurat de un real succes, arădenii epuizând suma de 2.342.930 lei alocată judeţului. La sediul APM Arad au fost depuse 394 dosare de finanţare, dintre care 353 dosare pentu instalarea panourilor solare, 28 pentru instalarea centralelor termice pe bază de peleţi, brichete, tocătură lemnoasă, precum şi orice fel de resturi şi deşeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice, şi 13 pentru  instalarea pompelor de căldură.

Arădenii mai pot depune dosare de finanţare, fiind înscrişi pe lista de aşteptare. Până în prezent s-au înregistrat 9 dosare în aşteptare, pentru care se vor redistribui fondurile solicitate de cei declaraţi respinşi. Pentru cele 51 dosare de finanţare aprobate până în prezent, au fost semnate 46 contracte de finanţare. Reamintim beneficiarilor că neprezentarea la sediul APM Arad pentru semnarea contractului de finanţare nerambursabilă în termen de 60 de zile de la comunicarea aprobării dosarului de finanţare, respectiv publicarea pe site‑ul AFM a listei dosarelor de finanţare aprobate, se consideră renunţare la finanţarea aprobată.

După semnarea contractelor de finanţare, beneficiarii pot demara achiziţionarea şi montarea instalaţiilor, urmând ca tot la sediul APM Arad să depună dosarul de decontare. Până în prezent au fost depuse 5 dosare de decontare, pentru care a fost aprobată suma de 27.634,44 lei. Dosarul de decontare va cuprinde următoarele documente:

–         cererea de tragere nerambursabilă completată integral prin tehnoredactare computerizată şi semnată de beneficiar

–         contractul de execuţie, în copie legalizată

–         factura fiscală/facturile fiscale, în copie

–         documente bancare privind achitarea facturilor fiscale prezentate (extrase de cont cu viza instituţiei financiar-bancare însotite de O.P.-uri) şi/sau chitanţa

–         proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în original

–         certificatul de garanţie emis de producător pentru instalaţie, în copie

–         un plic pe care se va completa numele şi adresa completă a solicitantului şi denumirea programului

Suma aprobată nu se poate suplimenta, beneficiarul trebuind să asigure din surse proprii finalizarea proiectului.

Read more

Poliţiştii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase în colaborare cu comisari din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu au depistat în magazia unei societăţi din municipiul Arad 78 de tipuri de produse de uz fitosanitar cu termenul de valabilitate depăşit/expirat, acestea fiind considerate deşeuri periculoase. Astfel peste 230 de kilograme şi aproape 469 de litri de astfel de produse au fost lăsate în custodia societăţii până la terminarea cercetărilor iar persoanei responsabile cu toate demersurile legale privind neutralizarea deşeurilor periculoase i s-a întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de neluare a măsurilor de eliminare totală a substanţelor şi preparatelor periculoase care au devenit deşeuri.(news-ar)

Read more

Prin dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 467/29.09.2010 se aprobă prelungirea cu zece zile a termenului limită de depunere a proiectelor din cadrul ,,Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate” până la data de 11 octombrie 2010, termenul limită iniţial fiind 1 octombrie 2010.

Programul are drept scop îmbunătăţirea calităţii mediului prin extinderea suprafeţei împădurite la nivel naţional, ameliorarea progresivă a capacităţii de producţie a terenurilor agricole degradate, menţinerea biodiversităţii şi dezvoltarea continuă a funcţiilor ecologice şi sociale ale pădurilor, prin finanţarea din Fondul pentru mediu.

Scopul şi obiectivele de aplicare a Programului impun coordonarea unitară a finanţării proiectelor aprobate. Coordonarea unitară se asigură la nivel teritorial prin inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare.

Programul poate fi derulat anual, în limita fondurilor prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu. Finanţarea nerambursabilă, care se derulează prin intermediul coordonatorului, se acordă în proporţie de 100% din cheltuielile eligibile ale unui proiect, la care se poate adăuga eventuala contribuţie proprie.

Bugetul alocat sesiunii de finanţare este de 100 milioane lei, iar suma maximă ce poate fi aprobată pentru fiecare proiect nu poate depăşi 3,5 milioane lei.

În cadrul Programului, coordonatorii pot depune la AFM dosare de finanţare, pentru următoarele categorii de solicitanţi eligibili, care au în proprietate/administrare terenuri agricole degradate:

–          unităţi administrativ-teritoriale

–          asociaţii de proprietari de terenuri

–          composesorate

–          unităţi sau instituţii de învăţământ

–          unităţi de cult

Solicitanţii eligibili, interesaţi să aplice în cadrul Programului, pot consulta ghidul de finanţare, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 525/28.07.2010 şi disponibil pe pagina web a Administraţiei Fondului pentru Mediu (www.afm.ro).

Read more

Sistemul de Colectare a Deşeurilor de Ambalaje de Pesticide al AIPROMSCAPA este cel mai recent proiect al Asociaţiei Industriei de Protecţia Plantelor din România – AIPROM.

Începând cu anul 2008, Campania de colectare a ambalajelor din Plastic/Metal/Hârtie provenite de la produsele de protecţia plantelor (PPP) se desfăşoară la nivel naţional sub sloganul ,,SCAPĂ-mă de ambalaje”. Pentru anul 2010 au fost planificate două campanii naţionale, în lunile mai‑iunie şi octombrie-noiembrie, la sediile Centrelor de Colectare selectate.

Implementarea SCAPA este organizată şi susţinută financiar, în mod integral, de către companiile membre AIPROM şi oricare alte companii importatoare sau producătoare de produse de protecţia plantelor care doresc să adere la sistem. Pe perioada campaniei de colectare, la Centrele de Colectare SCAPA, orice fermier sau distribuitor român care utilizează/comercializează produse de protecţia plantelor ale membrilor AIPROM va putea preda gratuit cantitatea de ambalaje Plastic/Metal/Hârtie pe care o deţine, cu respectarea condiţiilor de preluare SCAPA.

Condiţii de preluare SCAPA:

– ambalajele de plastic şi metal vor trebui să fie decontaminate prin procedura de triplă clătire, golite de conţinut, uscate, curate, şi să aibă capacele separate

– ambalajele de hârtie, saci sau cutii, trebuie să fie curăţate şi compactate

Programul campaniei de colectare SCAPA din Arad:

– în perioada 5 – 6 octombrie la Centrul de Colectare GLISSANDO din Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 193

– în perioada 2 – 3 noiembrie la Centrul de Colectare AGRICOVER din Arad, Calea Timişorii nr. 212/2

În afara perioadei de colectare, Centrele de Colectare SCAPA sunt obligate să preia doar ambalajele provenite de la clienţii lor direcţi. Pentru orice cantităţi mai mari de 30 mc se pot organiza transporturi directe, atât de la ferme, cât şi de la Centrele de Colectare, numai după o inspectare în prealabil a condiţiilor de colectare, în baza unei solicitări telefonice la 0800.872.272 (apel telefonic gratuit). Nerespectarea condiţiilor de preluare conduce la neacceptarea ambalajelor.

Sunt preluate gratuit doar ambalajele produse de companiile care susţin financiar SCAPA.

Read more