News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Informaţii utile, referitoare la  prevederile OUG nr.94/2010

privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii

1. OUG nr.94/2010 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.729 din 2 noiembrie 2010 şi, ca atare, a intrat în vigoare la data de 2 noiembrie 2010.

2. CINE POATE  ÎNCHEIA CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ?

Orice persoană, indiferent de cetăţenie, domiciliu sau reşedinţă, care îndeplineşte următoarele condiţii:

– nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială;

– nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia, în perioada pentru care se solicită asigurarea;

– nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită o astfel de asigurare.

3. CE FORMALITĂŢI TREBUIE ÎNDEPLINITE?

– Completarea contractului de către persoana interesată sau de către mandatarul acesteia;

– Completarea unei declaraţii ( anexa1.a sau anexa 1.b);

– Prezentarea procurii speciale, în cazul în care contractul este încheiat prin mandatar;

– La depunerea documentelor necesare va fi prezentat actul de identitate al persoanei care le depune.

4. PE CE PERIOADĂ POATE FI ÎNCHEIAT CONTRACTUL?

Contractul de asigurare socială prevăzut de OUG nr.94/2010 se încheie numai pentru perioade anterioare (pentru cel mult 5 ani anteriori încheierii contractului). Cei 5 ani se pot constitui din cel mult perioada noiembrie 2005– noiembrie 2010.

5. CONTRACTUL POATE FI ÎNCHEIAT ORICÂND?

Încheierea contractului de asigurare socială în temeiul prevederilor OUG nr.94/2010 poate fi solicitată numai în perioada 2 noiembrie – 31 decembrie 2010.

6. CE AVANTAJ PREZINTĂ ACEST CONTRACT PENTRU O PERSOANĂ?

Avantajul constă în recunoaşterea stagiului de cotizare în sistemul public de pensii  pentru perioadele pentru care se achită contribuţia de asigurări sociale actualizată. Trebuie precizat că:

– unele persoane nu s-ar putea pensiona fără aceste perioade, neavând realizat stagiul minim de cotizare prevăzut de lege;

– alte persoane pot realiza un stagiu de cotizare mai mare, cu consecinţe directe asupra cuantumului mai mare al pensiei pe care o vor obţine în viitor.

7. CÂŢI BANI TREBUIE PLĂTIŢI?

Venitul asigurat la care se achită contribuţia de asigurări sociale este ales de persoana care încheie contractul şi nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător fiecărei luni din perioada pentru care se solicită asigurarea în sistemul public. Venitul asigurat la care se achită contribuţia de asigurări sociale nu este plafonat. În momentul plăţii, suma se actualizează cu rata inflaţiei.

8. CÂND TREBUIE FĂCUTĂ PLATA?

Suma cu titlu de contribuţie de asigurări sociale, datorată în baza contractului de asigurare socială, poate fi plătită în una sau mai multe tranşe, fără a depăşi data de 31 decembrie 2010.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Evidenţă Contribuaili din cadrul Casei Judeţene de Pensii Arad, str. Voluntarilor, nr. 2A, camerele 9 şi 11, la numărul de telefon 0257210120, sau pe site-ul www.cjpensiiarad.ro.

Read more

În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1768/2005, aşa cum a fost modificată şi completată, în vederea aplicării prevederilor art. 160 alin. (6), din Legea nr. 19/2000, privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, la Casa Judeţeană de Pensii Arad se desfăşoară activitatea de creare a unei arhive electronice prin scanarea carnetelor de muncă, (etapa a II a), etapă care urmează după activitatea de preluare din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii, anterior datei de 1 aprilie 2001, (etapa a I a), începută în anul 2006.

Carnetele de muncă puse la dispoziţie casei teritoriale de pensii trebuie să fie completate cu toate înscrierile până la data de 1 aprilie 2001 şi să fie certificate de autorităţile abilitate, potrivit legii.

Carnetele de muncă vor fi însoţite de copia actului de identitate al titularului, din care să rezulte codul numeric personal.

Rugăm persoanele fizice şi angajatorii care deţin carnete de muncă să le predea la Casa Judeţeană de Pensii Arad pentru operaţiunea de scanare.

Persoanele fizice vor preda individual carnetul de muncă pe bază de proces verbal, iar angajatorii urmează să predea carnetele de muncă în cutii, fiecare cutie va conţine câte 50 de carnete de muncă.

Programul informatic necesar elaborării proceselor verbale de predare/primire şi generării fişierelor informatice aferente pentru angajatori este disponibil pe site-ul www.cjpensiiarad.ro.

Termenul-limită de predare a carnetelor de muncă de către persoanele fizice şi juridice pentru activitatea de scanare a carnetelor de muncă este 30 noiembrie 2010.

Refuzul de a preda carnetele de muncă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 la 600 lei, în cazul persoanelor fizice, şi de la 1.500 la 5.000 lei, în cazul persoanelor juridice.

Informaţii suplimentare cu privire la predarea carnetelor de muncă se pot obţine la sediul Casei Judeţene de Pensii Arad, str. Voluntarilor, nr. 2A, camera 31, compartimentul CREDI, sau la tel. 0257281345, 0257281320 int. 123.

Read more