News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Orașul Ineu intră în carantină pentru 14 zile!

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, având în vedere incidența cumulată a cazurilor de COVID – 19 în ultimele 14 zile la nivelul unităților administrative-teritoriale din județul Arad la data de 23 noiembrie 2020 întocmită de către Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad și situația epidemiologică din Orașul Ineu, generată de coronavirusul SARS-CoV-2, care a dus la înregistrarea unei rate de infectare cu virusul SARS-CoV-2 de 10,25 cazuri la 1000 locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanțe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se solicită Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției emiterea Ordinului Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență instituirea măsurii de carantină zonală, începând cu data de 25.11.2020 ora 22:00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru Orașul Ineu, județul Arad.

Art. 2 Perimetrul vizat de măsura prevăzută la art.1 este delimitat de următoarele coordonate geografice:

Orașul Ineu:

N – Latitudine: N 46.445771, Longitudine: E 21.820583

S – Latitudine: N 46.380548, Longitudine: E 21.805510

V – Latitudine: N 46.381957, Longitudine: E 21.868181

E – Latitudine: N 46.446147, Longitudine: E 21.868188

Art. 3 Circulația și staționarea în spații publice a persoanelor este interzisă, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza Declarației pe proprie răspundere (Anexa nr.2), legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberată de angajator (Anexa nr.1).

Art. 4  Se propune instituirea următoarelor măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menționată la art. 1 alin. (2):

 1. Identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în zona menționată la art. 1 alin. (2) și introducerea acestora în bazele de date întocmite în acest scop;
 2. Limitarea la maximum a deplasării persoanelor și monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieșirea persoanelor din locuință este permisă doar pe baza Declarației pe proprie răspundere, legitimației de serviciu sau adeverinței eliberată de angajator (Anexa nr.1), după caz.
 3. În intervalul orar 06.00-22.00, în interiorul zonei menționată la art. 1 alin. (2), se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:
 4. a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și retur;
 5. b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale, pentru persoanele cu vârsta de peste 65 de ani în intervalul 10:00-13:00, iar pentru persoanele cu vârsta sub 65 de ani în intervalele orare 06:00-10:00, respectiv 13:00-20:00;
 6. c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 7. d) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
 8. e) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
 9. f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
 10. g) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
 11. h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
 12. i) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate;
 13. j) eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;
 14. k) participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
 15. l) pentru achiziția de piese de schimb, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor;

m)deplasarea pentru participarea la slujbele religioase;

 1. n) deplasarea către instituțiile publice și financiare;
 2. o) alte motive justificate precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie.
 3. În intervalul orar 22.00-6.00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la punctul 3 lit. a), c) și d).
 4. În/din zona menționată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieșirea pentru:
 5. a) transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionarea populației;
 6. b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitare, veterinare, situațiilor de urgență, administrației publice locale, a asistenței și protecției sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentației publice, comunicațiilor și transporturilor;
 7. c) persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitate profesională în afara zonei carantinate;
 8. d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
 9. e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
 10. f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 11. g) urgențe medicale;
 12. h) pentru achiziția de piese de schimb, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu.
 13. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere (Anexa nr.1).
 14. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil (Anexa nr.2).
 15. Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.
 16. În interiorul localității se interzic circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri;

10.Se permite tranzitarea Orașului Ineu de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acestuia, fiind interzisă oprirea în această unitate administrativ-teritorială, în baza declarației pe propria răspundere (Anexa nr.3).

11.Prin grija autoritățile administrației publice locale și ale Inspectoratului de Poliție Județean Arad se vor stabili căile de circulație care tranzitează orașul Ineu și aducerea la cunoștința cetățenilor prin mijloacele mass-media a acestei măsuri;

12.Se permite oficierea slujbelor religioase doar în exteriorul clădirilor, cu excepția celor la care participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate în exterior se va asigura o suprafață de minim 4 mp/persoană, cu luarea măsurilor de respectare a regulilor de protecție sanitară, stabilite prin Ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;

13.Se permite oficierea slujbelor de înmormântare, doar în exteriorul clădirilor, cu participarea a maxim 20 de persoane;

14.Se permite oficierea căsătoriilor civile cu prezența a maxim 20 de persoane în spații deschise, respectiv cu 8 persoane în spații închise, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin Ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;

15.Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spații publice închise și deschise, aglomerate sau neaglomerate.

16.Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din Orașul Ineu, județul Arad și asigurarea ordinii publice se va realiza de către Inspectoratul de Poliție Județean Arad, Inspectoratul Județean de Jandarmi Arad, efective de jandarmi venite în sprijin de la alte unități de jandarmi și poliția locală, după caz.

17.Este strict interzisă intrarea/ieșirea din zona carantinată prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile de interes național, județean sau local.

Art. 5  Prin excepție de la prevederile art. 3 și 4, este permisă deplasarea în ziua de 6 decembrie 2020 a tuturor cetățenilor cu drept de vot la secțiile de votare și retur, în vederea exercitării acestui drept, fără completarea declarației pe propria răspundere prevăzută la art. 3 și la art. 4 pct. 2.

Art. 6  În zona prevăzută la art. 2, se interzic următoarele:

 1. organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive, parastase etc) în spații închise și deschise;
 2. organizarea de evenimente și/sau activități private pentru copii în spații închise cum ar fi evenimente aniversare, jocuri și competiții sportive;
 3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul și exteriorul clădirilor;
 4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc;
 5. organizarea și desfășurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr. 60/1991;
 6. organizarea și desfășurarea activităților de tipul spectacolelor și/sau concertelor;
 7. activități culturale, științifice, artistice, sau de divertisment în spații închise sau deschise;
 8. toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective care se desfășoară în spatii închise sau deschise, cu excepția celor profesioniste organizate de federațiile de profil;
 9. activitatea pieţelor agroalimentare în spaţii închise, precum și a târgurilor, bâlciurilor, pieţelor mixte şi volante şi a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare, atât în spații închise, cât și în spații deschise. Este permisă activitatea pieţelor agroalimentare organizate în zone publice deschise, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.

Art. 7  (1) Se limitează programul de lucru cu publicul a operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare și nealimentare până la ora 20.00, cu excepția farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburanți, care pot avea inclusiv program non-stop.

(2) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor/supermagazinelor/hipermagazinelor la maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de distanțare fizică și de igienă sanitară;

(3) În cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor astfel încât să se asigure 8 mp/persoană cu respectarea normelor de distanțare fizică și de igienă sanitară;

Art. 8  Operatorii economici care desfășoară activități de transport persoane și care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în stațiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport, astfel încât să fie respectate măsurile de distanțare fizică.

Art. 9  Începând cu 28.11.2020, în zilele de sâmbătă și duminică centrele comerciale își vor suspenda temporar activitatea până la expirarea prevederilor prezentei hotărâri, cu posibilitate de prelungire a acestei perioade, în funcție de evoluția situației epidemiologice, cu excepția agenților economici care comercializează produse alimentare, a farmaciilor, curățătoriilor și a magazinelor care comercializează hrană pentru animalele de companie. Se poate comercializa, în zilele de sâmbătă și duminică, produse alimentare, băuturi alcoolice și nealcoolice, în sistem de livrare la domiciliu, de către agenții economici din centrele comerciale (zona de fast food).

Art. 10  Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad va evalua și prioritiza oportunitatea de testare a persoanelor și va transmite solicitările de sprijin cu materiale sanitare și personal de specialitate către Institutul Național de Sănătate Publică/Ministerul Sănătății.

Art. 11  Se deleagă Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Arad pentru transmitere la Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției a documentelor necesare, în vederea emiterii Ordinului Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență pentru instituirea pe o perioadă de 14 zile, a măsurii de carantinare zonală, pentru Orașul Ineu, județul Arad.

Art. 12  (1) După emiterea Ordinului Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență privind instituirea carantinei zonale pe o perioadă de 14 zile, pentru Orașul Ineu, județul Arad, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Arad va adopta o hotărâre cu măsurile care se vor impune pentru zona carantinată.

(2) Comitetul Local pentru Situații de Urgență va analiza setul de hotărâri pentru carantinare și vor particulariza măsurile la specificul local. Reprezentantul legal (Președintele CLSU) va promova aceste măsuri celor responsabili cu aplicarea acestora.

Art. 13  Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiș” al județului Arad asigură transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populația din unitatea administrativ-teritorială carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei, adoptate prin prezenta hotărâre.

Art.  14  Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiș” al Județului Arad  va comunica prezenta hotărâre tuturor membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad și către Comitetul Local pentru Situații de Urgență Ineu, pentru punere în aplicare.

Art.15 Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituției                           Prefectului – Județul Arad.

 

 

Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad

PREFECT

Gheorghe STOIAN

Read more
I-a furat încălțămintea de sport

În urma investigațiilor efectuate, polițiștii Postului de Poliție Fântânele au identificat un tânăr de 18 ani din Tisa Nouă, care la data de 27 iunie 2019, ar fi pătruns într-un imobil de pe raza localității Fântânele, de unde ar fi sustras o pereche de încălțăminte sport, în valoare de aproximativ 500 de lei.

Prejudiciul a fost recuperat și restituit persoanei vătămate, iar pe numele celui în cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Read more
Din răzbunare, un arădean i-a revopsit mașina fostei concubine

Polițiștii Biroului de Ordine Publică cercetează un arădean de 36 de ani, care la data de 22 noiembrie 2020, ar fi distrus autoturismul fostei concubine, de 30 de ani, aruncând cu vopsea pe caroserie.

De asemenea, acesta ar fi amenințat-o pe femeie, prin telefon, împotriva lui fiind emis un ordin de protecție provizoriu pentru 5 zile.

Pe numele bărbatului a fost întocmit un dosar de cercetare penală.

Read more
Călin Bibarț: „Putem avea un Arad curat şi ecologizat” În cazul în care!

În contextul în care în scurtă vreme stația de sortare a deșeurilor din municipiu va fi pusă în funcțiune, Primăria Arad vă reamintește cât de importantă este colectarea selectivă pentru ca această stație să funcționeze la capacitate maximă. În plus ne dorim ca nivelul de pregătire pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă să crească constant în următorii ani, pentru a ne apropia de valorile impuse de Uniunea Europeană.

Călin Bibarț: „Cu toții ne dorim un Arad curat, sustenabil, ecologizat. Municipalitatea a pus la dispoziție infrastructura pentru realizarea acestui obiectiv important. Ne bazăm pe colaborarea cu arădenii, pe spiritul lor civic și gospodar, pentru reușita acestui demers”.

În condițiile în care 60% dintre deșeurile pe care le producem se pot recicla, ne propunem să punem accentul puternic pe colectarea selectivă. Ceea ce înseamnă ca arădenii să depoziteze deşeurile în locurile special amenajate de unde să fie preluate de către operatorul contractat de municipalitate pentru a fi reciclate.

Colectarea selectivă a deșeurilor de la asociațiile de proprietari (blocuri) și gospodăriile individuale (case) se face în containere/pubele personalizate pentru fiecare fracție, respectiv:

plastic/metal – galben;

hârtie/carton – albastru;

sticlă – verde;

deșeurile biodegradabile – maro;

deșeuri reziduale – negru.

Rețineți!
Este interzisă amestecarea deșeurilor.
Este interzisă abandonarea deșeurilor și depozitarea acestora în afara spațiilor special amenajate, conform Legii nr. 211/2011.

Totalitatea deșeurilor care nu se pot recicla sunt deșeurile reziduale. De exemplu resturi de mâncare (carne, lactate, vegetale, ouă), scutece de unică folosință, absorbante, reziduurile/excrementele animalelor de casă, conținutul sacului de la aspirator, mucuri de țigară, șervețele folosite, ambalaje foarte murdare, cioburi de ceramică și porțelan, veselă de unică folosință foarte murdară, cenușa de la sobe (dacă în afară de lemn se ard și cărbuni), resturi vegetale din curte, lemn tratat sau vopsit ș.a. Acestea trebuie să ajungă la depozitul conform al FCC Environment și sub nicio formă nu trebuie abandonate la întâmplare pe domeniul public sau pe terenuri virane private!

Deversarea ilegală a deșeurilor este o contravenție gravă și se sancționează cu amendă ce poate ajunge până la 6.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv 40.000 lei pentru persoanele juridice. Sancțiunea complementară rezidă în obligația ridicării și eliminării deșeurilor depozitate în alte zone decât cele autorizate și curățarea terenului.

Read more
Iustin Cionca: „Avansăm, Psihiatria de la Căpâlnaș a fost acoperită integral, încep compartimentările!”

Președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca a promis că până la finalul acestui an, noua clădire a Spitalului de Psihiatrie de la Căpâlnaș va fi acoperită. Imaginile de ieri, de pe șantier, demonstrează că s-a ținut de cuvânt! Iustin Cionca a insistat ca Psihiatria să fie acoperită încă în această toamnă, ca lucrările să poată continua iarna pe interior. Construcția este ridicată în roșu, acoperită integral, urmând ca în perioada următoare să înceapă lucrările de finisaj pe interior. Clădirea a fost ignifugată.

„Mai fac încă o promisiune: voi pune presiune pe constructor, dacă ne vor permite condițiile meteo și nu ne surprinde toamna cu ploi abundente sau cu o zăpadă timpurie, să acoperim anul acesta și construcția de la noul Spital de Oncologie, din municipiu! Psihiatria de la Căpâlnaș este al doilea spital pe care Consiliul Județean Arad îl construiește, după spitalul TBC, dat în funcțiune în anul 2017. Știu că există voci care contestă că într-adevăr la Arad se construiesc spitale, fiindcă oamenii s-au obișnuit cu administrațiile PSD care promit multe și fac puține. Noi, la Consiliul Județean Arad, chiar muncim, iar rezultatele sunt vizibile! Lucrările avansează și la șantierul Spitalului de Oncologie, iar pentru Spitalul de Boli Infecțioase am semnat comanda realizării proiectului tehnic. De asemenea, pentru reabilitarea Spitalului de Psihiatrie am depus documentația tehnică la CNI, la București, pentru obținerea finanțării, urmând apoi să ajungă la avizare în Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Sănătății. Documentația Complexului Matern-Pediatrie este inclus pe lista sinteză a CNI, la București”, a declarat Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad.

Noul spital de Psihiatrie este construit de Consiliul Județean Arad pentru că vechiul spital a fost retrocedat urmașilor foștilor proprietari. Clădirea va avea demisol, parter, etaj, în suprafața totală de 5385 mp. Spitalul va funcționa cu 75 de paturi, pentru pacienţi cu probleme psihiatrice, va avea o curte destinată activităţilor recreative.

Read more
Arad depășește 8 cazuri la mia de locuitori, multe localități sunt la fel

În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:

 • Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 8999-DSP/8967-INSP
 • Număr de infectări de la ultima raportare*: 241 DSP/240 INSP
 • Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 5703
 • Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 190
 • Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 366
 • Număr persoane decedate de la ultima raportare: 16
 • Număr total cazuri active în prezent: 2930
 • Număr persoane internate în spital (izolare**): 445
 • Număr persoane în izolare** la domiciliu (pozitive) : 2485
 • Număr persoane în carantină: 2741.

SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, DIN 02.07.2020 PÂNĂ ÎN PREZENT

17.11.2020

SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD

 

Nr. UAT  TOTAL CAZURI 02.07-prezent NUMĂR CAZURI ACTIVE NUMĂR CAZURI NOI INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI
1 Arad 4098 1489 137 8.06
2 Chișineu Criș 134 39 3 4.48
3 Curtici 192 49 1 6.05
4 Ineu 179 90 5 9.01
5 Lipova 184 54 4 4.49
6 Nădlac 84 23 2 2.79
7 Pâncota 90 30 3 3.23
8 Pecica 156 63 4 4.61
9 Sântana 207 63 2 3.63
10 Sebiș 142 37 3 6.20
11 Almaș 69 25 2 10.59
12 Apateu 47 26 1 7.50
13 Archiș 17 3   1.96
14 Bârsa 22 8   4.36
15 Bârzava 32 6 1 2.27
16 Bata 3 2   1.82
17 Beliu 22 13 3 3.92
18 Birchiș 5 2   1.09
19 Bocsig 49 16   5.08
20 Brazii 21 8   7.94
21 Buteni 86 29 1 9.69
22 Cărand 18 3   2.71
23 Cermei 22 14   5.12
24 Chisindia 24 14   13.83
25 Conop 23 3   1.34
26 Covăsinț 28 11 1 3.62
27 Craiva 13 5   2.02
28 Dezna 12 3   2.58
29 Dieci 29 12 1 7.24
30 Dorobanți 39 31   6.24
31 Fântânele 38 29 1 7.80
32 Felnac 51 32 3 9.96
33 Frumușeni 41 30 3 9.61
34 Ghioroc 56 30 14 3.92
35 Grăniceri 20 2   0.79
36 Gurahonț 86 12 1 3.40
37 Hălmăgel 17 6 5 0.88
38 Hălmagiu 36 14   5.38
39 Hășmaș 11 7 1 4.80
40 Ignești 1 0   0.00
41 Iratoșu 33 9 4 2.28
42 Livada 90 26 1 6.84
43 Macea 58 22 3 3.03
44 Mișca 26 7   2.06
45 Moneasa 11 4   4.23
46 Olari 13 9   4.42
47 Păuliș 106 34 1 4.22
48 Peregu Mare 16 5   2.76
49 Petriș 15 8 1 4.91
50 Pilu 18 9   4.09
51 Pleșcuța 20 5   4.62
52 Șagu 56 19 2 4.67
53 Săvârșin 29 14 3 3.39
54 Secusigiu 59 20 2 2.87
55 Șeitin 27 11 1 3.49
56 Seleuș 96 14   5.04
57 Semlac 38 10   2.58
58 Șepreuș 21 8   2.64
59 Șicula 38 7 1 1.64
60 Șilindia 4 1   2.27
61 Șimand 58 6   2.24
62 Sintea Mare 27 4   1.81
63 Șiria 57 18 3 1.62
64 Șiștarovăț 33 5   15.35
65 Socodor 20 2   0.00
66 Șofronea 42 18 1 6.72
67 Târnova 54 28 2 4.04
68 Tauț 25 2   1.23
69 Ususău 24 0   0.00
70 Vărădia de Mureș 38 13   7.50
71 Vârfurile 51 7   2.76
72 Vinga 112 31 2 4.29
73 Vladimirescu 267 113 4 7.71
74 Zăbrani 60 25 1 5.35
75 Zădăreni 49 16 3 3.33
76 Zărand 45 10   3.44
77 Zerind 13 3   2.01
78 Zimandu Nou 93 40 1 8.26
  Persoane cu dom. înafara Jud. Arad 33 14 3  
  TOTAL 8279 2930 241 Județ: 5,86

              TOTAL persoane vindecate 02.07-prezent: 5062

              TOTAL persoane decedate 02.07-prezent:  287

 

Read more
Iustin Cionca: „Digitalizăm Consiliul Județean, reducem din hârtii!”

De la 1 ianuarie, Consiliul Județean Arad accelerează digitalizarea instituției! Vor exista mai multe documente electronice și mai puțină hârtie tipărită! Ăsta este proiectul anunțat astăzi de președintele Consiliului Județean, Iustin Cionca. „Apropo de birocrația absurdă din sistemul bugetar. Știți că pentru cumpărarea unei ștampile de 90 de lei este nevoie de trei oferte de preț (sau de o testare de piață), de șapte semnături și trei documente, fiecare în câte două exemplare? Ele se înregistrează la Registratură, un funcționar le plimbă în mapă, iar ultima semnătură este a președintelui Consiliului Județean. Eu semnez de peste 200 de ori în fiecare zi, olograf, documente pe care nu apuc să le aprofundez, bazându-mă pe experiența, profesionalismul și corectitudinea echipei cu care lucrez. Iată de ce (și din multe alte motive, dar ăsta este unul banal, la ordinea zilei), de la 1 ianuarie, Consiliul Județean Arad va accelera digitalizarea.

Digitalizarea nu este un concept abstract, ci o nevoie care derivă din blocajele zilnice mărunte din activitatea fiecărei instituții. Toți directorii Consiliului Județean au semnătură electronică, le-am transmis că vreau cât mai puține hârtii și o viteză cât mai mare!

Dirijăm mai multe resurse pentru arhivarea electronică, pentru circularea on-line a documentelor, încercăm să reducem cât mai mult din activitățile fizice inutile.

Nu va fi ușor, pentru că orice sistem reacționează când încerci să îl schimbi. Dar o facem!”, a declarat Iustin Cionca.

Zilele trecute, Consiliul Județean Arad a anunțat că a fost auditat ISO 9001, ceea ce va ajuta la aplicarea procedurilor de lucru și la circulația documentelor, inclusiv în mediul digital. Consiliul Județean lucrează cu o aplicație de intranet, care în această perioadă este în monitorizare, pentru stabilirea gradului de utilizare și îmbunătățirile ce trebuie să i se aducă, în vederea digitalizării activității instituției. Tot în scopul digitalizării, a fost pregătit un compartiment distinct, care va susține activitatea de arhivare, înregistrare și distribuire electronică a documentelor.

Read more

Poliţiştii de frontieră arădeni au descoperit, în noaptea de luni spre marţi, 41 de migranţi din Siria, Irak şi Palestina care încercau să iasă ilegal din ţară, prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nădlac II, ascunşi într-un TIR care transporta piese pentru utilaje mecanice.

Automarfarul era condus de un cetăţean turc în vârstă de 47 de ani, care făcea transportul pentru o firmă din Germania.

Poliţiştii de frontieră au observat că uşile remorcii pot fi deschise fără a afecta sigiliul vamal, motiv pentru care au făcut verificări, descoperind în interior, printre marfa transportată, 41 de persoane.

„În cadrul verificărilor preliminare, poliţiştii de frontieră au stabilit că grupul este format din cetăţeni din Siria, Irak şi Palestina, 35 de bărbaţi cu vârste cuprinse între 18 şi 44 de ani, precum şi şase minori cu vârste cuprinse între 14 şi 17 ani. Aceştia au declarat că doreau să ajungă în vestul Europei”, se arată într-un comunicat de presă transmis, marţi, de Poliţia de Frontieră Arad.

Şoferul este cercetat pentru trafic de migranţi, iar străinii, pentru tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat.

Numărul migranţilor prinşi în primele zece luni ale anului încercând să treacă ilegal frontiera spre Ungaria, prin judeţul Arad, este de 2,3 ori mai mare decât în aceeaşi perioadă a anului trecut, au declarat, recent, pentru AGERPRES, reprezentanţii Poliţiei de Frontieră Arad.

De la începutul anului şi până la finalul lunii octombrie au fost prinşi 759 migranţi care au încercat sa treacă ilegal frontiera spre Ungaria, marea majoritate, respectiv 672, fiind prinşi la Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac II. Anul trecut, în aceeaşi perioadă au fost prinşi 325 de migranţi.

AGERPRES

Read more
Restricții de circulație pe drumul județean Tauț-Nadăș

Consiliul Județean Arad anunță închiderea drumului județean 708 A Tauț-Nadăș. Drumul va fi închis miercuri, 18 noiembrie, între orele 9-14. De asemenea, joi, 19 noiembrie, va fi închis tronsonul de drum Minișel-intersecție drum Tauț-Nadăș, între aceleași ore, 9-14.

Aceste măsuri au fost luate deoarece se execută lucrări de reparații la aceste două tronsoane.

Read more
Covid: Aradul este aproape de incidența 8 la mia de locuitori

În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:

 • Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 8509-DSP/8476-INSP
 • Număr de infectări de la ultima raportare*: 80 DSP/80 INSP
 • Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 5354
 • Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 62
 • Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 347
 • Număr persoane decedate de la ultima raportare: 14
 • Număr total cazuri active în prezent: 2808
 • Număr persoane internate în spital (izolare**): 420
 • Număr persoane în izolare** la domiciliu (pozitive) : 2388
 • Număr persoane în carantină: 2741

SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, DIN 02.07.2020 PÂNĂ ÎN PREZENT

15.11.2020

SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD

Nr. UAT  TOTAL CAZURI 02.07-prezent NUMĂR CAZURI ACTIVE NUMĂR CAZURI NOI INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI
1 Arad 3813 1402 39 7.80
2 Chișineu Criș 127 35 2 3.99
3 Curtici 189 55   6.16
4 Ineu 166 81 4 8.08
5 Lipova 178 53 2 4.49
6 Nădlac 81 23 1 2.79
7 Pâncota 80 20 2 2.27
8 Pecica 148 63 1 4.33
9 Sântana 205 69 2 3.69
10 Sebiș 136 37   6.05
11 Almaș 63 25   9.79
12 Apateu 43 24 1 6.63
13 Archiș 17 3   2.62
14 Bârsa 21 7   3.82
15 Bârzava 31 6   2.27
16 Bata 3 2   1.82
17 Beliu 18 11 1 3.59
18 Birchiș 5 2   1.09
19 Bocsig 48 16 1 4.48
20 Brazii 19 8   6.35
21 Buteni 79 27   8.50
22 Cărand 18 3   2.70
23 Cermei 22 16   5.85
24 Chisindia 24 17   13.81
25 Conop 22 2   0.89
26 Covăsinț 25 8   2.90
27 Craiva 13 7   2.35
28 Dezna 12 3   2.57
29 Dieci 28 11   7.24
30 Dorobanți 39 34   6.22
31 Fântânele 37 29 1 7.54
32 Felnac 45 30   9.35
33 Frumușeni 38 28   9.97
34 Ghioroc 42 18   4.66
35 Grăniceri 20 2   0.79
36 Gurahonț 83 13   3.67
37 Hălmăgel 12 3   4.42
38 Hălmagiu 35 14   5.37
39 Hășmaș 9 5   4.79
40 Ignești 1 0   0.00
41 Iratoșu 29 7   2.65
42 Livada 86 25   6.11
43 Macea 55 22   3.03
44 Mișca 26 8 1 1.80
45 Moneasa 9 2   2.12
46 Olari 12 8   3.93
47 Păuliș 102 36   3.78
48 Peregu Mare 16 5   2.76
49 Petriș 14 8   5.60
50 Pilu 18 9   4.09
51 Pleșcuța 20 5   4.62
52 Șagu 53 20 2 3.97
53 Săvârșin 26 15   4.76
54 Secusigiu 55 19   3.36
55 Șeitin 26 11 1 3.18
56 Seleuș 96 15   5.38
57 Semlac 38 11   2.59
58 Șepreuș 20 7   2.31
59 Șicula 36 6   1.41
60 Șilindia 4 2   2.27
61 Șimand 56 8   1.79
62 Sintea Mare 26 7 1 1.55
63 Șiria 52 15 3 1.08
64 Șiștarovăț 32 5   12.79
65 Socodor 19 1   0.00
66 Șofronea 40 20   6.73
67 Târnova 50 25 1 3.74
68 Tauț 25 5   3.67
69 Ususău 24 0   0.00
70 Vărădia de Mureș 37 12   6.91
71 Vârfurile 51 7   3.15
72 Vinga 106 29 9 3.05
73 Vladimirescu 255 109 2 7.65
74 Zăbrani 59 25   5.57
75 Zădăreni 46 16 1 4.00
76 Zărand 44 14 1 4.47
77 Zerind 12 2   2.01
78 Zimandu Nou 91 44   9.25
  Persoane cu dom. înafara Jud. Arad 28 11 1  
  TOTAL 7789 2808 80 Județ: 5,67

              TOTAL persoane vindecate 02.07-prezent: 4713

              TOTAL persoane decedate 02.07-prezent:  268

Read more