News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Please follow and like us:
Pin Share

Programul „Casa Verde” va fi operaţional începând cu data de 1 iulie. Arădenii vor avea ocazia să-şi instaleze sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă sau chiar să-şi înlocuiască sau completeze sistemele clasice de încălzire. Persoanele fizice îşi pot depune dosarele de finanţare nerambursabilă la Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Arad (B-dul Dragalina nr. 16, cod poştal 310132).
Bugetul alocat Programului pentru anul 2010 este de 110 milioane de lei. Judeţul Arad beneficiază de o finanţare de 2.342.930 de lei.
Programul, care se adresează exclusiv persoanelor fizice, constă în acordarea unor sume fixe, din bugetul Fondului pentru mediu, în funcţie de tipul instalaţiei, astfel: până la 6.000 de lei pentru instalarea panourilor solare şi pentru instalaţie de producere a energiei termice pe bază de peleţi, brichete, tocătură lemnoasă, precum şi orice fel de resturi şi deşeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice şi până la 8.000 de lei pentru instalarea pompelor de căldură;
Pentru a aplica în cadrul acestui program, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie persoană fizică care îşi are domiciliul pe teritoriul României; să fie proprietar/coproprietar al imobilului pe/în care se implementează proiectul; imobilul trebuie să nu facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică; să nu aibă obligaţii restante la bugetul de stat, bugete locale, conform legislaţiei naţionale în vigoare; în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului să nu fi încălcat dispoziţiile legale privind protecţia mediului şi să nu sponsorizeze activităţi cu efect negativ asupra mediului.
Conform Ghidului, dosarul de finanţare va trebui să cuprindă următoarele documente: cerere de finanţare nerambursabilă, completată prin tehnoredactare computerizată şi semnataă de solicitant, în original; declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, completată şi semnată de către solicitant, în original; copie după actul de identitate al solicitantului; extras de carte funciară care să ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului pe/în care se va realiza proiectul, în original, sau autorizaţie de construire emisă solicitantului, în copie legalizată pentru imobilele aflate în construcţie, valabile la data depunerii; certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, în original, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de către organele competente de pe raza carora îşi are domiciliul solicitantul; adeverinţă privind existenţa contului bancar al solicitantului finanţării, emisă de o bancă comercială, în original şi un plic pe care se va completa numele şi adresa completa a solicitantului, titlul programului: „Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire“, precum şi sesiunea de depunere.
Solicitanţii trebuie să ştie că nu se acordă plăţi în avans şi se finanţează doar cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare.
Persoanele fizice interesate de acest program pot obţine informaţii suplimentare accesând paginile web: www.afm.ro; www.apmar.ro; www. mmediu.ro sau la numărul de telefon 0257/280.996, persoană de contact: Buza Ramona Iuliana.

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *