News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

ITM ARAD REAMINTESTE ANGAJATORILOR SA UTILIZEZE REGISTRUL GENERAL DE EVIDENTA A SALARIATILOR

Amenzi de până la 50.000 lei pentru nerespectarea prevederilor legale privind registrul general de evidenţă a salariaţilor (REVISAL)

 

Intrată în vigoare de mai bine de 4 ani, H.G. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor – cu modificările şi completările ulterioare continuă să fie încălcată de unii angajatori.

Aşadar, reamintim agenţilor economici că H.G. 500/2011 prevede sancţiuni mai mari decât actul normativ abrogat cu data de 01.08.2011, respectiv H.G. 161/2006. Astfel ei sunt pasibili de sancţiuni contravenţionale al căror cuantum este cuprins între 300 şi 50.000 lei, după cum urmează:

 • Pentru netransmiterea registrului cu elementele contractului individual de muncă cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză, amenda poate fi de 10.000 lei pentru fiecare persoană primită la muncă fără transmiterea la inspectoratul teritorial de muncă a registrului completat cu toate elementele contractului individual de muncă fără ca amenda să depăşească suma de 50.000 lei;
 • Refuzul de a pune la dispoziţie inspectorului de muncă registrul în format electronic, precum şi dosarul personal al salariaţilor; necompletarea elementelor contractului individual de muncă, respectiv netransmiterea registrului în termenele legale se sancţionează cu amendă de la 5.000 la 8.000 lei;
 • Pentru completarea registrului cu date eronate sau incomplete, alterarea sau ştergerea datelor din registru, precum şi intervenţia neautorizată asupra aplicaţiei informatice a registrului, completarea registrului de către alte persoane decât cele nominalizate prin decizie scrisă de către angajator amenda este de la 3.500 la 5.000 lei;
 • Neinformarea inspectoratului teritorial de muncă cu privire la prestatorii de servicii, amenda este cuprinsă între 2.000 şi 5.000 lei;
 • Refuzul angajatorului de a elibera salariatului copii după documentele existente în dosarul personal sau copii ale paginilor din registrul electronic care cuprind înscrierile referitoare la persoana salariatului în cauză, precum şi un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate, amenda este cuprinsă între 300 şi 1.000 lei

Statistic, de la începutul anului şi până în prezent, inspectorii de muncă ai ITM Arad au aplicat un număr de 817 sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea prevederilor actului normativ antemenţionat, în valoare de 243.500 lei.

Read more
ITM ARAD, LA DISPOZITIA CETATENILOR

De mai bine de 15 ani de când a fost înfiinţată, Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă veghează la buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajat şi angajator, oferind totodată consultanţă gratuită, prin personalul propriu specializat, cetăţenilor care solicită informaţii care vizează domeniile de competenţă ale instituţiei.

Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor şi, totodată, pentru o mai bună înţelegere a ariei de activitate vom relata, în cele ce urmează, principalele competenţe ale instituţiei noastre. Astfel:

 • Compartimentul Comunicare şi Relaţii cu Publicul este cel care asigură accesul la informaţiile de interes public, asigură primirea şi înregistrarea petiţiilor, îngrijindu-se inclusiv de redactarea în termen a răspunsurilor către petenţi şi chiar de redirecţionarea petiţiilor care conţin probleme şi aspecte ce nu intră în competenţa instituţiei la autorităţile sau instituţiile publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, în termenele prevăzute de lege, urmând ca petiţionarul sa fie înştiinţat despre aceasta. Aşadar, orice persoană care doreşte să depună o reclamaţie împotriva angajatorului are posibilitatea să o facă prin simpla prezentare la unicul sediul al ITM Arad, din strada Episcopiei, nr. 11 – 13. Acelaşi compartiment asigură accesul mass-mediei la activităţile şi acţiunile de interes public organizate de instituţie, în vederea realizării de interviuri, declaraţii, puncte de vedere, rectificări, luări de poziţie, drept la replică etc.
 • Compartimentul Control Relaţii de Muncă, prin inspectorii de muncă controlează agenţii economici în vederea respectării reglementărilor legale, generale şi speciale, cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă. De asemenea, controlează respectarea legislaţiei de către societăţile care au ca obiect de activitate recrutarea şi plasarea forţei de muncă române în străinătate
 • Compartimentul Control Securitate şi Sănătate în Muncă, prin inspectorii de muncă, controlează angajatorii în vederea respectării reglementărilor legale pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă. În acelaşi timp, controlează modul în care se face înregistrarea, evidenţa şi raportarea accidentelor de muncă şi bolilor profesionale de către angajator, verificând, totodată, modul în care au fost duse la îndeplinire măsurile dispuse cu ocazia controalelor sau a cercetării evenimentelor, notificând prin înscrisuri constatările. Pe această cale,

atenţionăm angajatorii că au obligaţia să comunice, de îndată, orice eveniment, inspectoratului teritorial de muncă, în caz contrar, fiind pasibili de sancţiunile contravenţionale în vigoare.

 • Compartimentul Evidenţa muncii şi îndrumare angajatori şi angajaţi în domeniul relaţiilor de muncă este cel care elaborează certificate/adeverinţe în baza documentelor existente în arhivele inspectoratelor teritoriale de muncă, la cererea persoanelor fizice, juridice sau a oricăror entităţi care au dreptul legal de a solicita şi a obţine aceste informaţii. Totodată, asigură eliberarea carnetelor de muncă ce se află în arhiva ITM. De asemenea, înregistrează contractele colective de muncă etc.

 

Read more
PESTE 15.900 DE CARNETE DE MUNCA ISI ASTEAPTA TITULARII

ITM Arad face, din nou, apel cetăţenilor care încă nu au intrat în posesia carnetelor de muncă, din varii motive, că au posibilitatea să o facă prin simpla prezentare la unicul sediul al instituţiei, situat pe strada Episcopiei, nr. 11 – 13.

În ultimele luni au fost ridicate aproximativ 400 de carnete de muncă, iar la ora actuală, în arhiva ITM Arad se mai află un număr de 15.910 carnete de muncă.

Menţionăm că ITM Arad deţine doar carnetele de muncă ale societăţilor comerciale, din judeţul Arad, înfiinţate după anul 1990.

Carnetele de muncă pot fi ridicate fie de posesorul carnetului de muncă fie de un împuternicit al acestuia în baza unei procure notariale.

Recomandăm celor care au intrat sau urmează să intre în posesia carnetului de muncă să-l păstreze şi, sub nici o formă să nu-l înmâneze, noului angajator întrucât vechimea în muncă, începând cu data de 01.01.2011 se operează electronic.

Read more
Angajatorii şi lucrătorii din domeniul panificaţiei, în vizorul inspectorilor de muncă

În perioada 12-13 mai 2015, atât pe timpul zilei, cât şi pe timpul nopţii, la nivel naţional, a avut loc campania privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată precum şi verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrătorii din cadrul unităţilor care au ca obiect de activitate: fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase şi comerţul cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine.

Astfel, în perioada mai sus menţionată, inspectorii de muncă din cadrul ITM Arad au controlat 29 agenţi economici, fiind aplicate 74 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor fiind de 33.500 lei. Din cei 29 de angajatori, 2 agenţi economici au fost depistaţi că practicau munca fără forme legale, fiind identificate 2 persoane care nu aveau încheiat contract individual de muncă.

Printre deficienţele constatate amintim:

 • În domeniul relaţiilor de muncă:
  • neîntocmirea formelor legale de angajare în cazul a două persoane;
  • neîntocmirea dosarului personal al salariatului;
  • în cazul unor salariaţi care lucrează în zile de repaus săptămânal nu s-a stabilit şi acordat un spor la salariu;
  • netransmiterea registrului cu elementele contractului individual de muncă, cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii, etc.
  • nerespectarea prevederilor legale privind plata sporului pentru munca de noapte.
 • în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă :
 • deficienţe privind întocmirea instructajului pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • lipsă organizării primului ajutor în caz de accidentare;
 • neefectuarea verificărilor periodicela echipamnetele ISCIR;
 • neefectuarea verificării la centura de împământare, etc.
Read more
Peste 170 de sesizări la ITM Arad, de la începutul anului

În primele 4 luni ale acestui an, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad au fost înregistrate un număr de 172 de petiţii, dintre care 96 au fost înregistrate pentru neacordarea drepturilor salariale, 9 pentru neîntocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, 6 pentru neîntocmirea actelor de încetare a raportului de muncă,  3 pentru desfacerea contractului de muncă la iniţiativa angajatorului în perioada de incapacitate temporară de muncă, 2 neplata obligaţiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat, 6 pentru nerespectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, 14 pentru neplata orelor suplimentare şi 36 diverse.

Pe această cale aducem în atenţia angajatorilor cât şi a angajaţilor următoarele:

 • nerespectarea dispoziţiilor privind munca suplimentara, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei (art. 260 alin. 1, lit. i din Legea 53/2003 – Codul Muncii);
 • primirea la munca a pana la 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1), – amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata (art. 260 alin. 1, lit. e din Legea 53/2003);
 • prestarea muncii de către o persoana fără încheierea unui contract individual de munca –  amendă de la 500 lei la 1.000 lei (art. 260 alin. 1, lit. f din Codul Muncii)
Read more
ITM Arad lanseaza o campanie adresata tinerilor din licee si scoli profesionale

În perioada februarie – mai 2015 se va desfăşura, la nivel naţional, campania „Valenţele culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă pentru formarea unei culturi de prevenire în rândul tinerilor din licee şi şcoli profesionale”.

Obiectivele campaniei sunt: creşterea calităţii vieţii prin educarea tinerei generaţii încă de pe băncile şcolii cu privire la importanţa unui mediu de muncă sănătos şi sigur; crearea unei culturi de prevenire a riscurilor profesionale în vederea intrării pe piaţa muncii.

Datele statistice analizate periodic de Inspecţia Muncii au evidenţiat faptul că, datorită condiţiilor sociale în care trăiesc tinerii români sunt doritori să se angajeze imediat după împlinirea vârstei de 16 ani şi chiar mai devreme. Cei mai mulţi prestează munci sezoniere în timpul vacanţelor de vară. Ei sunt tentaţi să lucreze fără forme legale şi să accepte munci nepotrivite cu insuficienta lor maturitate fizică şi mentală. Astfel se expun riscului de accidentare deoarece tinereţea îi îndeamnă să practice meserii riscante şi/sau solicitante din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, împiedicându-i de cele mai multe ori să-şi recunoască limitele.

Aşadar, grupul ţintă este format din elevii de liceu şi cadrele didactice din filiera tehnologică cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului, precum şi din filiera teoretică, cu profilul real.

Practic, această campanie are loc ca urmare a protocolului de colaborare încheiat între Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă şi Ministerul Educaţiei Naţionale prin inspectoratele şcolare judeţene.

Read more