News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Ediţia din 2011 a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, denumit popular Programul ,,Casa Verde’’ va debuta la 1 iunie. Programul este destinat exclusiv persoanelor fizice, care îşi pot depune dosarul de finanţare nerambursabilă la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad (Splaiul Mureşului FN, cod poştal 310132).

Scopul Programului este îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea lemnului şi a combustibililor fosili utilizaţi pentru producerea energiei termice folosite pentru încălzire şi obţinerea de apă caldă menajeră.

Pentru anul 2011 bugetul alocat Programului este de 100 milioane lei, judeţului Arad fiindu-i alocată suma de 2.129.937 lei.

Programul constă în acordarea unor sume fixe, din bugetul Fondului pentru mediu, în funcţie de tipul instalaţiei, astfel:

– până la 6.000 lei pentru instalarea panourilor solare şi pentru instalaţie de producere a energiei termice pe bază de peleţi, brichete, tocătură lemnoasă, precum şi orice fel de resturi şi deşeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice

– până la 8.000 lei pentru instalarea pompelor de căldură, exclusiv aparate de aer condiţionat

În cadrul Programului, poate aplica solicitantul care îndeplineşte următoarele condiţii:

este persoană fizică care îşi are domiciliul pe teritoriul României

este proprietar/coproprietar al imobilului pe/în care se implementează proiectul; imobilul trebuie să nu facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică

nu are obligaţii restante la bugetul de stat, bugete locale, conform legislaţiei naţionale în vigoare

– în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a încălcat dispoziţiile legale privind protecţia mediului şi nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului

Conform Ghidului de finanţare aprobat prin OM 1.274/2011 (M.O. 310/05.05.2011), dosarul de finanţare va trebui să conţină următoarele:

cerere de finanţare nerambursabilă, conform anexei nr. 2, completată prin tehnoredactare computerizată şi semnată de solicitant, în original

declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, conform anexei nr. 3, completată şi semnată de către solicitant, în original

copie de pe actul de identitate al solicitantului

extras de carte funciară pentru informare nu mai vechi de 30 de zile sau extras de carte funciară pentru autentificare valabil la data depunerii cererii de finanţare, care să ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului pe/în care se va realiza proiectul, în original, pentru solicitanţii care deţin individual un imobil

copia cărţii funciare şi extras de carte funciară individuală, pentru proprietăţi comune, pot fi maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară, care adunate trebuie să fie egale cu 1 (un) întreg

autorizaţie de construire emisă solicitantului, în copie legalizată pentru imobilele aflate în construcţie, valabilă la data depunerii, inclusiv ordinul de începere a lucrărilor emis în conformitate cu Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, în original, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de către organele competente de pe raza cărora îşi are domiciliul solicitantul

adeverinţa privind existenţa contului bancar al solicitantului finanţării, emisă de o bancă comercială, în original, sau extras de cont

un plic (format A4) pe care se va completa numele şi adresa completă a solicitantului, titlul programului: „Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire“, precum şi sesiunea de depunere

Nu se acordă plăţi în avans şi se finanţează cheltuielile eligibile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă.

Persoanele fizice interesate să aplice în cadrul Programului, pot consulta Ghidul de finanţare disponibil pe site-ul AFM: www.afm.ro sau site-ul APM Arad: http://apmar.anpm.ro secţiunea Programe, Proiecte. (comunicat APM)

 

Read more

Demarat la data de 1 iulie 2010, Programul ,,Casa Verde” s-a bucurat de un real succes, arădenii epuizând suma de 2.342.930 lei alocată judeţului. La sediul APM Arad au fost depuse 394 dosare de finanţare, dintre care 353 dosare pentu instalarea panourilor solare, 28 pentru instalarea centralelor termice pe bază de peleţi, brichete, tocătură lemnoasă, precum şi orice fel de resturi şi deşeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice, şi 13 pentru  instalarea pompelor de căldură.

Arădenii mai pot depune dosare de finanţare, fiind înscrişi pe lista de aşteptare. Până în prezent s-au înregistrat 9 dosare în aşteptare, pentru care se vor redistribui fondurile solicitate de cei declaraţi respinşi. Pentru cele 51 dosare de finanţare aprobate până în prezent, au fost semnate 46 contracte de finanţare. Reamintim beneficiarilor că neprezentarea la sediul APM Arad pentru semnarea contractului de finanţare nerambursabilă în termen de 60 de zile de la comunicarea aprobării dosarului de finanţare, respectiv publicarea pe site‑ul AFM a listei dosarelor de finanţare aprobate, se consideră renunţare la finanţarea aprobată.

După semnarea contractelor de finanţare, beneficiarii pot demara achiziţionarea şi montarea instalaţiilor, urmând ca tot la sediul APM Arad să depună dosarul de decontare. Până în prezent au fost depuse 5 dosare de decontare, pentru care a fost aprobată suma de 27.634,44 lei. Dosarul de decontare va cuprinde următoarele documente:

–         cererea de tragere nerambursabilă completată integral prin tehnoredactare computerizată şi semnată de beneficiar

–         contractul de execuţie, în copie legalizată

–         factura fiscală/facturile fiscale, în copie

–         documente bancare privind achitarea facturilor fiscale prezentate (extrase de cont cu viza instituţiei financiar-bancare însotite de O.P.-uri) şi/sau chitanţa

–         proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în original

–         certificatul de garanţie emis de producător pentru instalaţie, în copie

–         un plic pe care se va completa numele şi adresa completă a solicitantului şi denumirea programului

Suma aprobată nu se poate suplimenta, beneficiarul trebuind să asigure din surse proprii finalizarea proiectului.

Read more