News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Conform prevederilor art. 6 alin (1) punctul IV din Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, în vigoare de la 1 ianuarie 2011, în sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (8.088 lei) şi care se află în una dintre situaţiile următoare:

a) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management;

b) membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale;

c) persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;

d) persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora;

e) alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale;

La art. 11 din Legea nr. 263/2010 se prevăd următoarele:

(1) Persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV care au cel puţin vârsta de 18 ani sunt obligate să se asigure pe baza declaraţiei individuale de asigurare.

(2) Declaraţia individuală de asigurare se depune în termen de 30 de zile de la data încadrării în situaţia prevăzută la alin. (1) la casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei.

(3) Venitul lunar asigurat pentru persoanele menţionate la alin. (1) este cel stabilit prin declaraţia individuală de asigurare şi nu poate fi mai mic decât suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi mai mare decât valoarea corespunzătoare a de 5 ori câştigul salarial mediu brut.

(4) Se exceptează de la obligativitatea depunerii declaraţiei de asigurare persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV, dacă beneficiază de una dintre categoriile de pensii prevăzute de prezenta lege sau dacă se regăsesc în situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II, III şi V.

La articolul 14 din legea nr. 263/2010, se prevede că, în situaţia în care pe parcursul derulării asigurării în baza declaraţiei individuale de asigurare se face dovada că există perioade în care nu se realizează venituri, la cererea asiguratului sau din iniţiativa casei teritoriale de pensii, declaraţia poate fi suspendată, iar pentru perioadele de suspendare nu se datorează contribuţie de asigurări sociale.

Articolul nr. 36 din legea nr. 263/2010, prevede că, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV , pentru asiguraţii sistemului public de pensii pe bază de declaraţie individuală de asigurare socială, o constituie venitul lunar asigurat, dar nu mai puţin decât suma reprezentând 35% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mult decât de cinci ori valoarea acestuia.

La art. 15 din Legea nr. 287/2010, legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011, se prevede că câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 este de 2.022 lei.

Potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 şi art. 17 alin. (1) din Legea nr. 287/2010, pentru anul 2011 cota de contribuţie de asigurări sociale pentru condiţii normale de muncă este de 31,3%.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (3) din Legea nr. 263/2010, asiguraţii pe bază de declaraţie individuală de asigurare socială şi asiguraţii pe bază de contract de asigurare socială datorează integral cota de contribuţie de asigurări sociale corespunzătoare condiţiilor normale de muncă, stabilită prin lege.

Ţinând cont de prevederile legale mai sus menţionate începând cu data de 01.01.2011, venitul minim asigurat lunar prin declaraţia individuală de asigurare este de 708 lei, venitul maxim asigurat lunar este de 10.110 lei, contribuţia minimă lunară este de 222 lei, iar contribuţia maximă lunară este de 3.164 lei.

Termenele de plată ale contribuţiei de asigurări sociale sunt până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.

Neplata contribuţiei de asigurări sociale la termenele prevăzute de lege generează plata unor majorări şi penalităţi de întârziere calculate pentru fiecare zi de întârziere, până la data achitării sumei datorate, inclusiv.

Potrivit art. 144 lit. b) din Legea nr. 263/2010 nedepunerea declaraţiei individuale de asigurare, prevăzută la   art. 11, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, potrivit art. 145 lit. a din aceeaşi lege.

Read more