News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

A.J.O.F.M.Arad organizează selecție pentru studenții care doresc să lucreze ȋn Germania

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Arad organizează selecție pentru studenții care doresc să desfășoare o activitate lucrativă pe teritoriul Germaniei pe perioada vacanței de vară (minim 2 luni).

Menționăm că pot participa studenții cu vârsta cuprinsă intre 18 – 35 de ani, care urmează cursuri de zi, la o facultate de stat sau particulară, acreditată conform legii și care au cunoștințe bune/foarte bune de limba germană.

Pentru anul 2018, sunt disponibile 50 de posturi în domeniul hotelier – gastronomic, ȋn gastronomia de sistem (fast-food), ȋn producția industrială și ȋn domeniul serviciilor.

Studenții care au domiciliul, sau sunt ȋnregistrați la o instituție de ȋnvățământ superior din județul Arad, se pot adresa consilierului EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Arad, str.Calugareni, nr. 1A,în vederea înregistrării dosarelor.

Ȋnregistrarea se va desfășura ȋn perioada 15.01.2018 – 09.02.2018 .

Informații suplimentare cu privire la condițiile de mediere, documentele necesare ȋnregistrării dosarelor, precum și instrucțiunile de completare a acestora, se găsesc pe site-ul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Arad : www.arad.anofm.ro sau se pot obtine de la sediul agentiei : AJOFM Arad, str. Calugareni, nr. 1A, et.1, cam.24.

Documente necesare:

  • copie act de identitate (cu o valabilitate de minim 6 luni);
  • fișă de solicitare – Bewerbung – completată ȋn 2 exemplare la calculator, printată față – verso și semnată (formularul tipizat și instrucțiunile de completare a acestuia se găsesc pe site-ul A.J.O.F.M. Arad, arad.anofm.ro );
  • adeverință de la facultate ȋn care să se specifice anul de studii și ce tip de cursuri urmează (tipizat facultate);
  • adeverință de la facultate – Immatrikulationsbescheinigung (formularul tipizat precum și instrucțiunile de completare sunt postate pe site-ulJ.O.F.M. Arad, www.arad.anofm.ro );
  • 3 fotografii tip pașaport;
  • copie permis de conducere (dacă este cazul).

 

Studenții care au domiciliul sau sunt ȋnregistrați la o instituție de ȋnvățământ superior din județul Arad, trebuie să se adreseze consilierului EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Arad, strada Calugareni, nr. 1A, telefon 0771 452 447, pentru a-și ȋnregistra dosarele.

Ȋnregistrarea se va desfășura ȋn perioada 15.01.2018 – 09.02.2018.

Read more
Măsuri active pentru stimularea ocupării forței de muncă, aplicabile începând cu 3 decembrie 2016

Pachetul de măsuri active pentru stimularea ocupării forței de muncă a intrat în vigoare începând cu 3 decembrie 2016, după ce Guvernul a adoptat normele de aplicare a OUG 60/2016.

Normele metodologice stabilesc modalitatea practică de acordare a primelor de activare, încadrare, instalare de care beneficiază la angajare persoanele fără un loc de muncă, precum și documentele în baza cărora se obțin aceste drepturi. Aceste documente vor fi depuse personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax sau e-mail, la AJOFM (acolo unde persoana se află în evidență).
Vor putea beneficia de prima de instalare și persoanele de cetățenie română care și-au exercitat dreptul de liberă circulație a lucrătorilor în spațiul UE și Spațiul Economic European pe o perioadă de cel puțin 36 de luni și care îndeplinesc condițiile legale.
Beneficiarii acestor drepturi vor avea obligația să prezinte la AJOFM la care sunt înregistrați şi care le-a stabilit şi acordat drepturile respective sau la care le-a fost transferat dosarul ca urmare a schimbării domiciliului sau stabilirii reşedinţei într-o localitate din alt judeţ, dovada emisă de angajator că sunt încadrați.
Pot beneficia de primele de mobilitate, respectiv prima de încadrare sau cea de instalare, persoanele care au domiciliul sau reşedinţa ori îşi stabilesc noul domiciliu sau noua reşedinţă în zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate care se aprobă şi se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
De asemenea, normele prevăd explicit procedura și documentele pe care trebuie să le depună angajatorii pentru a beneficia de stimulentele acordate pentru angajarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Pachetul de măsuri active pentru stimularea ocupării forței de muncă conține o serie de măsuri de stimulare a ocupării, respectiv:
• acordarea unei prime de activare în valoare de 500 lei neimpozabilă șomerilor înregistrați care nu beneficiază de indemnizație de șomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puțin 3 luni.
• schimbarea cuantumului și modalității de acordare a primei de încadrare în situaţia şomerilor care se încadrează în muncă într-o altă localitate – cuantumul primei se calculează la 0,5 lei/km dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporțional cu numărul de zile în care persoanele în cauză desfășoară efectiv activitatea la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă. Se va acorda lunar pentru o perioadă de 12 luni șomerilor înregistrați la AJOFM care se încadrează, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea în care îşi au domiciliul stabil sau reședința;
• schimbarea cuantumului și modalității de acordare a primei de instalare – aceasta se acordă persoanelor înregistrate ca șomeri la AJOFM care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care îşi au domiciliul sau reședința şi ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia. Prima de instalare se acordă în cuantum diferențiat, după cum urmează:
a) 12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca șomeri la AJOFM și care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul;
b) 15.500 lei pentru persoanele care sunt însoțite de membrii familiei care își schimbă domiciliul;
c) în cazul în care ambii soți îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare, unul va primi 12.500 lei, iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei;
d) în situația în care persoanelor care îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare li se asigură de către angajator sau autoritățile publice locale sau centrale, locuință de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, acestea beneficiază, fiecare, doar de o primă de instalare în cuantum de:
o 3.500 lei pentru situațiile prevăzute la punctele a) și c);
o 6.500 lei pentru situația prevăzută la punctul b);
• Modificarea cuantumului subvențiilor acordate angajatorilor, astfel:
o angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ, şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri de lungă durată, tineri NEET, şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale sau persoane cu handicap primesc lunar, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, pe o perioadă de 12 luni, o sumă în cuantum de 900 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni;
o angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, o sumă în cuantum de 900 lei pe o perioadă de 18 luni;
o angajatorii care încadrează în muncă şomeri care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor respective, de o sumă în cuantum de 900 lei;
Subvențiile se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat de persoanele angajate din categoriile prevăzute anterior, precum şi pentru perioadele în care persoanele se află în concediu de odihnă.

Read more
AJOFM Arad oferă locuri de muncă pentru persoanele calificate în domeniul hotelier – gastronomic care doresc să lucreze în Germania

Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Arad dispune, prin intermediul Reţelei EURES, de 34 de posturi pentru lucrătorii calificaţi în domeniul hotelier – gastronomic (ospătar – 22 de posturi, barman – 2 posturi, bucătar/commis de cuisine/bucătar grill – 8 posturi și recepționer – 2 posturi), care doresc să desfășoare o activitate sezonieră în Germania, oferite de Hotel Marriott Frankfurt și Block House, pentru ocuparea cărora se va organiza selecţie la Brașov în data de 08 septembrie 2016.
Pentru ocuparea posturilor de ospătar, barman și bucătar/commis de cuisine/ bucătar grill sunt solicitate persoane care au calificare profesională încheiată și/sau experienţă în domeniu, precum și cunoștinţe bune de limba germană și engleză (nivel A2 – B1). Pentru posturile de recepționer, candidații trebuie să aibă calificare profesională încheiată și/sau experienţă în domeniu, să cunoască sistemul de rezervare OPERA și să aibă cunoștinţe de limba germană și engleză, nivel C1- C2.
Angajarea se face pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire a contractului de muncă pe perioadă nedeterminată. Salariul oferit este de 1500 – 2206 euro brut/lună, ȋn funcție de calificare și experiența profesională, pentru posturile de ospătar și barman și de 1500 – 2054 euro brut/lună, ȋn funcție de calificare și experiența profesională, pentru posturile de bucătar/commis de cuisine/bucătar grill și recepționer.

Hotel Marriott Frankfurt asigură cazare și masă (doar ȋn timpul programului de lucru) contra cost, iar Block House asigură cazare ȋn primele 6 luni și masă pe toată perioada contractului de muncă (doar ȋn timpul programului de lucru).

Persoanele cu domiciliul în județul  Arad, care corespund cerinţelor posturilor oferite, trebuie să se adreseze Consilierului EURES din cadrul Agenției Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Arad, strada Călugăreni nr.1A,et.1, cam.24, telefon 0771 452 447 , pentru a fi înregistrate în baza de date pentru muncă în străinătate și pentru a primi invitaţie de participare la selecţie. Înregistrarea în baza de date se realizează pe baza următoarelor documente:

–      cerere tip (se completează la sediul Agenţiei de Ocupare a Forţei de Muncă);

–      copie act de identitate sau pașaport (valabilitate minim 6 luni);

–      C.V model  Europass (cu fotografie)  în  limba germană (Lebenslauf);

–      cazier judiciar în original din care să reiasa că persoanele nu au antecedente penale (termen de valabilitate 6 luni);

–      adeverinţă de la medicul de familie, cu menţiunea „Clinic sănătos/Apt pentru muncă”.

Read more
Danemarca oferă 300 de locuri disponibile pentru culegătorii de mazăre

Rețeaua EURES pune la dispoziția lucrătorilor români o ofertă de 300 de locuri de muncă pentru domeniul agricol-culegător mazăre, pentru care se va organiza o  selecție în luna februarie a acestui an.

Culegătorii vor lucra în Danemarca în perioada 20 mai 2016 – 10 septembrie 2016. Programul de lucru este de 6 zile/săptamână, în medie 30-40 ore  de lucru pe săptămână. Munca începe devreme dimineața și se termină în jurul prânzului.

Vârsta minimă solicitată este de 18 ani. Este o muncă fizică grea, indiferent de climă. Experiența în munca agricolă contituie avantaj. Lucrătorii trebuie să fie motivați si flexibili în privința programului și să manifeste toleranță și respect pentru colegii din echipă.  Mai multe informații despre muncă se gasesc pe website-ul http://my-greenpeas.com

Plata muncii se face în funcție de cantitate și în acest sens lucrătorii trebuie sa fie motivați. Salariul oferit este în jur de 0.6 euro net/kg +12,5% bani de concediu. Impozitul și contribuțiile sociale se vor deduce din salariu conform legislației daneze.

Candidaţii trebuie să trimita un CV model EUROPASS, in limba engleza sau romană, cu poza inclusă, atât pe adresa de email: work@greenpeas.dk cât şi pentru monitorizare pe adresa simona.poting@tm.anofm.ro . Termen limită pentru trimiterea aplicaţiilor – 1 februarie 2016. Preselecţia aplicanţilor se face telefonic sau prin email de angajator. Invitarea la selecţie a persoanelor pre-selectate se va face de către consilierul EURES din cadrul AJOFM Bihor şi de consilierul EURES de la AJOFM Timiş. Selectia va avea loc la mijlocul  lunii februarie, în zona de vest a ţării (Oradea şi Timişoara). Detaliile referitoare la data, locaţia şi programul selecţiei vor fi trimise NUMAI persoanelor invitate. Nu sunt admise alte persoane la interviu.

Persoanele interesate din județul Arad pot obtine informatii suplimentare la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Arad, str. Calugareni, nr. 1 A, et.I, cam 23, la adresa de email a consilierului EURES : adriana.soneriu@ar.anofm.ro, sau la numarul de telefon : 0771452447.

Read more

Caravana de promovare a legii uceniciei a continuat cu deplasarea în data de 27.01.2012 la Pecica unde au avut loc seminarii la Scoala Generala nr.2. La eveniment au participat 44 elevi din ultimul an de studiu, carora le-au fost prezentate oportunitatile prevazute in legea uceniciei la locul de munca.

După finalizarea întâlnirii cu elevii a avut loc seminarul de prezentare a legii uceniciei către angajatori. Au fost prezenţi 21 de reprezentanţi ai angajatorilor, care au fost informaţi cu privire la oportunităţile acestui act normativ. De asemenea au avut loc discuţii cu privire la importanţa formării profesionale continue şi a calificării tinerilor în domeniile solicitate pe piaţa muncii .

Şirul seminariilor de promovare a legii uceniciei în judeţ va continua şi în zilele următoare. În data de 31.01.2012 este prevăzută deplasarea la Vinga  şi în data de 02.02.2012 la Gurahonţ .

 

Read more

newsarad stiri arad

Conform articolului 41 din Legea 76/2002 somerii care primesc indemnizaţie de şomaj şi se angajează au obligaţia sa comunice acest fapt in termen de 3 zile Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă la care au fost înregistraţi.
În cazul în care o persoană a beneficiat necuvenit de indemnizaţie de şomaj pe perioada în care era angajat, AJOFM Arad constată şi stabileşte debitul în toate cazurile, urmând ca sumele să fie recuperate de la persoana în cauză, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Read more

newsarad stiri arad

Agenţia Judeţeană Pentru Ocuparea Forţei de Muncă organizează Bursa locurilor de muncă pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului în data de 21 Octombrie 2011, cu începere de la orele 09:00, la sediul AJOFM Arad, din str. Călugăreni nr. 1 A.

Evenimentul este o bună ocazie pentru acest grup ţintă de a veni în contact direct cu angajatorii, prin intermediul şi cu sprijinul Serviciului Public de Ocupare.

Evenimentul reprezinta o oportunitate pentru toti solicitantii de locuri de munca interesati de a cunoaste mai bine piata muncii, ofertele de locuri de munca, precum si oferta de formare profesionala si serviciile de care pot beneficia gratuit prin intermediul serviciului public de ocupare, respectiv:

– informarea şi consilierea profesională;

– medierea muncii;

– formarea profesională;

– consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau iniţierea unei afaceri;

– stimularea mobilităţii forţei de muncă;

– reţeaua EURES.

Agentii economici care vor participa la Bursa vor avea prilejul sa-si recruteze personalul direct, fara intermediari, in functie de cerintele concrete ale locului de munca pe care il ofera.

Read more

newsarad stiri arad

A.J.O.F.M. Arad aduce la cunoştinţa persoanelor care au calitatea de şomeri indemnizaţi şi care şi-au manifestat intenţia de a face parte din personalul de recensământ prevăzut la art. 9 din H.G. nr. 1.502 din 2/2009 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare, că au obligaţia de a se prezenta la sediul A.J.O.F.M. Arad sau Punctelor de lucru de care aparţin, în vederea suspendării dreptului de acordare a indemnizaţiei de şomaj pentru perioada menţionată în Convenţia civilă încheiată cu autorităţile administraţiei publice locale.

În vederea suspendării dreptului de acordare a indemnizaţiei de şomaj se va prezenta, în copie, un exemplar al Convenţiei civile.

Precizăm că, plata indemnizaţiei de şomaj se va relua de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării situaţiei care a condus la suspendare.

Read more