News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează beneficiarii plăţilor naţionale directe complementare (PNDC) în sectorul zootehnic, la specia bovine, aferente anului în curs, că eliberează adeverinţe pentru cei care intenţionează să acceseze credite de la băncile care au încheiat convenţii cu Agenţia pentru finanţarea activităţilor curente. Aceste credite reprezintă un instrument creat pentru a ajuta financiar fermierii până la primirea la termen, potrivit legislaţiei în vigoare, a primei pe exploataţie pentru bovine la care sunt îndreptăţiţi. Opţiunea de a solicita creditul aparţine integral fermierului.

Până la această dată, APIA a încheiat convenţii cu două bănci comerciale şi anume CEC Bank şi Raiffeisen Bank.

Potrivit convenţiei, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA va elibera o Adeverinţă de Înregistrare Fermier prin care confirmă:

a) că Beneficiarul a depus cererea de plată pentru PNDC – sectorul zootehnic, la specia bovine, pentru anul 2010;

b) că s-au efectuat verificările administrative asupra Cererii de plată a Beneficiarului, până la data emiterii Adeverinţei, conform reglementărilor în vigoare;

c) numărul de animale eligibile pentru prima pe exploataţie (de bovine);

d) că Beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plată la data emiterii Adeverinţei şi că îndeplineşte condiţiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite în cadrul PNDC – sectorul zootehnic, la specia bovine, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Înainte de a solicita Adeverinţa de la APIA, fermierul trebuie să solicite băncii de la care doreşte să acceseze creditul pentru PNDC – sectorul zootehnic, specia bovine, o adeverinţă în care banca să specifice contul de credit în care APIA va vira suma cuvenită solicitantului.

Atât adeverinţa emisă de bancă (creditor) cât şi cea de înregistrare a fermierului reprezintă documente tipizate stabilite în cadrul Convenţiei.

Menţionăm faptul că Banca (creditorul) are dreptul de a impune, pe lângă o serie de adeverinţe / acte doveditoare necesare dosarului, propriile condiţii de creditare, stabilite de către Creditor şi aprobate de către Banca Naţională a României. Aici sunt incluse şi garanţii pe care Creditorul le poate solicita din partea Beneficiarului (fermierului).

Reafirmăm recomandarea adresată potenţialilor beneficiari interesaţi să îşi aleagă Creditorul numai după un studiu atent al condiţiilor de creditare impuse de fiecare bancă (creditoare), pentru a beneficia de condiţiile de creditare cele mai avantajoase şi care se potrivesc cel mai bine profilului exploataţiei sale.

Plăţile naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, la specia bovine, reprezintă prima pe exploataţie, în cuantum de 410 lei/cap de bovină (conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1244/2010).

Read more

Reprezentanţii Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Arad anunţă că începând cu obligaţiile declarative aferente lunii decembrie, având termen scadent de depunere ianuarie 2011, contribuabilii mari şi mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, vor putea depune declaraţiile fiscale numai electronic, prin intermediul Sistemului Electronic Naţional.
Documentele trebuie semnate prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. „Precizăm că se poate folosi acelaşi certificat digital pentru a semna declaraţiile fiscale ale mai multor contribuabili. Chiar dacă obligaţia depunerii declaraţiilor on-line exista începând din luna noiembrie s-a dat dovadă de înţelegere până acum faţă de contribuabili, dar începând cu luna ianuarie 2011 nu se vor prelua decât formularele depuse electronic”, a declarat Călin Arusti , purtătorul de cuvânt al DGFP Arad.
Având în vedere că termenul scadent se apropie reprezentanţii DGFP Arad recomandă acestor categorii de contribuabili să  întreprindă măsurile necesare obţinerii certificatului digital calificat de la furnizorii autorizaţi şi înregistrării la Fisc pentru depunerea electronică a declaraţiilor.

Read more

Centrul judeţean A.P.I.A. Arad a finalizat autorizarea la plată a cererilor depuse de către crescătorii de ovine/caprine prin care au solicitat acordarea unui sprijin financiar pe cap de animal în anul 2010.

În urma verificărilor şi controalelor efectuate, pentru cele 1149 de cereri depuse (1080 pentru ovine, 69 pentru caprine) rezultă un număr de 1132 cereri eligibile cu un efectiv de 327147 capete ovine şi caprine, judeţul Arad situându-se astfel pe locul 3 la nivel de ţară.

Nivelul primei este de 40 lei/cap de animal  eligibil, valoarea totală a sprijinului fiind 12928612 lei ( 3.000.000 euro) din care 12737732 lei pentru ovine şi 190880 lei pentru caprine.

Pentru cererile eligibile solicitanţii pot opta fie pentru virarea sumei în contul bancar menţionat în cererea de plată fie pentru obţinerea unui credit bancar care se obţine în baza unei adeverinţe eliberate de către APIA CJ ARAD cu suma pe care acesta trebuie să o acorde crescătorului de animale ovine/caprine sub formă de sprijin financiar.

Dacă crescătorul de animale optează pentru obţinerea creditului bancar acordat în baza adeverinţei eliberate de către APIA acesta trebuie să se prezinte la una dintre băncile agreate de APIA de unde primeşte adeverinţă tip eliberată de acestea cu menţionarea contului bancar.

Cu această adeverinţă se prezintă la APIA CJ ARAD str. Fraţii Neumann nr. 10, etajul III de unde primesc un alt document adeverinţă tip în care este menţionată suma pe care acesta o are de primit de la APIA.

Cu acest document beneficiarul formei de sprijin se prezintă la aceeaşi bancă, unde i se întocmeşte dosarul de credit.

APIA eliberează această adeverinţă începând cu data 20.12.2010.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la APIA CJ Arad, telefon 0257250340

Read more

Pana la data de 8.12.2010 doar 35 de fermieri, din aproximativ 790, au depus cereri la APIA CJ Arad pentru a obtine acordul prealabil prin care se stabileste cantitatea maxima de motorina cu acciza redusa care va fi utilizata in agricultura in anul 2011.

Termenul limita pana la care se pot depune cererile pentru obtinerea acestui acord este

31 decembrie 2010.

Numai fermierii : persoane juridice, persoane fizice autorizate (PFA), intreprinderi individuale (II), intreprinderi familiale (IF) care exploateaza terenuri agricole, cresc animale si albine si/sau utilizeaza instalatii de irigat actionate cu motoare termice, care au acord prealabil, pot beneficia in anul 2011 de ajutor de stat pentru motorina cu acciza redusa utilizata in agricultura.

Acordul prealabil se poate obtine numai de la APIA Centrul Judetean Arad, str. Fratii Neumann, nr.10, etajul III, in baza unei cereri tip insotita de urmatoarele documente :

1.      anexa cu suprafata culturilor, efectivul mediu de animale, numarul de familii de

albine, cantitatea de apa utilizata pentru irigatii, pentru anul 2011;

2.      copie certificat de inregistrare de la Registrul Comertului;

3.      declaratie pe proprie raspundere;

4.      dovada inscrierii exploatatiei in RNE, in cazul animalelor;

5.      copie autorizatie sanitar veterinara , in cazul animalelor si albinelor;

6.      dovada ca este membru in organizatia utilizatorilor de apa sau organizatii de imbunatatiri funciare.

Cererea si documentele de la puncele 1 si 3 se pot obtine de la CJ Arad al APIA si pot fi

completate pe loc sau pot fi luate de pe pagina web a APIA www.apia.org.ro.

Informatii suplimentare se pot obtine de la seviciul Ajutoare de Stat, Masuri de Piata, telefon 0257250340.

Read more

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad atrage, din nou, atenţia agenţilor economici că, acţiunea de recuperare a comisionului datorat de către angajatorii rău-platnici continuă.

Reamintim agenţilor economici că plata comisionului datorat se poate face până în data de 25 a fiecărei luni pentru luna precedentă, în caz contrar, amenzile contravenţionale aplicate variază între 3.000 lei RON şi 6.000 lei RON.

Începând cu data de 17.11.2010, pentru comisionul neachitat la termen, pentru perioada 2006 – 2010, se percep dobânzi, majorări şi penalităţi de întârziere; plata se face la caseria ITM Arad, din strada Episcopiei, nr. 11- 13.

Comisionul datorat reprezintă, de altfel, prestaţiile efectuate de ITM Arad pentru păstrarea, completarea şi vizarea carnetelor de muncă.

În acest context, inspectorii de muncă vor intensifica acţiunile de control pe această linie, angajatorii rău-platnici urmând să suporte rigorile legii

Listele cu angajatorii care au debite la comision se regăseşte pe site-ul ITM Arad www.itmarad.ro.

Read more

În baza Hotărârii de Guvern nr. 408/28.04.2010 şi a Ordinului MADR nr.126/26.05 şi în anul 2011 se acordă ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură ca diferenţă de acciză.

Beneficiarii acestei forme de sprijin sunt : producatorii agricoli, persoane fizice autorizate, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale şi/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute, inclusiv recunoscute preliminar sau organizaţii de producători recunoscute care exploatează terenuri agricole,cresc animale şi albine şi utilizează instalatii de irigat acţionate cu motoare termice.

Aceştia trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii :

–    Nu sunt în procedură de faliment, reorganizare judiciară sau lichidare;

–    Sunt înscrişi în evidenţele A.P.I.A. cu suprafeţele de teren pe care le exploatează sau în Registrul

agricol, Registrul plantaţiilor viticole, alte evidenţe funciare;

–         Sunt înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE)  cu efectivele de animale sau  deţin

document de înregistrare/autorizare sanitară veterinară pentru păsări/familii de albine/viermi de

mătase;

–         Suprafeţele de teren pe care le exploatează să fie de minimum un hectar inclusiv, iar suprafaţa

parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei,

pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei

trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha;

–         Să exploateze/să deţină/să crească animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase în vederea

obţinerii producţiei agricole pentru care solicită ajutorul de stat;

–     Să utilizeze instalaţii de irigat acţionate cu motoare termice.

Pentru a beneficia de acest ajutor de stat beneficiarii vor trebui să depună la Centrul Judeţean A.P.I.A. Arad din Arad, str. Fraţii Neumann, nr.10, etajul 3, în intervalul 2 – 31 decembrie 2010 o cerere pentru obţinerea acordului prealabil pentru stabilirea cantităţii maxime de motorină cu acciză redusă în anul 2011, în funcţie de structura culturilor, efectivele de animale, utilizarea instalaţiilor de irigat

Cererea va fi însoţită de următoarele documente :

–         Anexe din care să rezulte structura culturilor şi suprafaţa acestora, efectivul mediu de animale,cantitatea de apă pentru irigaţii, pentru anul 2011 ;

–         Copie certificat de înregistrare de la Registrul Comerţului ;

–         Declaraţie pe proprie răspundere, conform anexei nr. 7 ;

–         Copie după documentul din care să rezulte înscrierea exploataţiei în RNE ;

–         Copie autorizare sanitar veterinară, după caz ;

–         Dovadă că este membru în organizaţia utilizatorilor de apă sau organizaţii de îmbunătăţiri funciare.

Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare prin rambursare întocmesc şi depun cereri pentru determinarea trimestrială a cantităţii de motorină însoţite de documentele anexe, după caz, care se depun la Centrul judeţean A.P.I.A. Arad în luna următoare trimestrului în care a fost achiziţionată motorina, în anul 2011.

Cererile şi documentele justificative se găsesc la Centrul judeţean A.P.I.A Arad şi pe pagina web a A.P.I.A. www.apia.org.ro

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Ajutoare de Stat, Măsuri de Piaţă, la telefon 0257 250 340.

Read more

In data de 17 XI 2010, Comisia Europeana a emis deciziile de autorizare a acordarii ajutorului de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar in favoarea bunastarii pasarilor si protectiei porcinelor.

Aceasta forma de sprijin,vizeaza stimularea competitivitatii din cele doua sectoare ( avicol si cresterea porcilor ) si atingerea obiectivelor europene privind bunastarea animalelor , prin acoperirea costurilor suplimentare si a pierderilor de venituri datorate angajamentelor asumate pe o perioada de 5 ani prin aplicarea unor masuri altele decat masurile tehnologice obligatorii specifice celor 2 specii.

Prevederile schemei de ajutor de stat asa cum sunt prevazute in HG838/2010 si 839/2010 completate cu HG 1164 /2010, se aplica producatorilor agricoli personae juridice si persoanelor fizice autorizate,intreprinderi familiale , intreprinderi individuale constituite conform OUG 44/2008.

Nu se aplica in situatia in care producatorii agricoli sunt personae aflate in dificultate financiara , persoanele ce constituie subiectul procedurilor de faliment, reorganizare judiciara sau faliment.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

–          Ajutorul de stat se acorda  anual producatorilor agricoli daca in perioada angajamentului de 5ani asumat in cadrul tehnologiei de crestere specifice celor doua specii aplica una sau mai multe din cele 6 masuri la pasare si 7 la porc ,prin care se asigura depasirea standardelor minime obligatorii in functie de numarul de masuri aplicate in anul de solicitare. Acest ajutor se solicita inainte de inceperea desfasurarii activitatii in baza unei cereri initiale anuale.

–          Producatorii fac parte din forme asociative legal constituite ,grupuri de producatori recunoscute de stat ,asociatii economice sau cooperative de productie si valorificare , ori sunt membri ai altor organizatii profesionale

–          Detin autorizatii sanitar- veterinare pentru exploatatii.

–          Sunt inregistrati in registrul agricol/ Registrul national al exploatatiilor si detinand cod de exloatatie

  MODUL DE ACORDARE

Pentru a beneficia de aceste ajutoare , solicitantii trebuie sa completeze un angajament pe 5 ani si o cerere initiala anuala aferenta perioadei 16 oct.-15 oct. anul urmator si sa  le depuna individual sau prin reprezentant legal la APIA CJ ARAD in perioada 1-15 oct . a fiecarui an inainte de inceperea activitatii pentru masurile pe care si le asuma

Prin exceptie pentru primul an de aplicare a schemei de ajutor  de stat , respectiv 2010- 2011, cererea initiala anuala are ca termen limita de depunere 17.dec. 2010.

Devin eligibili numai solicitantii care au primit aviz favorabil pentru cererea initiala anuala  aferenta perioadei 16oct.- 15oct. anul urmator, depusa in terment legal.

Pentru a beneficia de ajutoarele de stat prentru masurile prevazute la Art.3 din HG 838/2010 si 839/2010, pentru activitatile desfasurate dupa avizul favorabil a cererii initiale anuale, solicitantii trebuie sa depuna la APIA CJ ARAD , trimestrial o cerere  pentru solicitarea ajutorului de stat , insotita de toate documentele prevazute in actele normative, individual sau prin reprezentant legal/ delegate/imputernicit pina in data de 25 a lunii urmatoaretrimestrului in care s-au facut livrarile catre abator sau alte ferme.

Actele normative cu prezentarea detailata a modului de aplicare a acestor masuri precum si documentele aferente cererilor sunt HG838/2010 ; HG 839/2010; completate cu HG 1164/2010.

Pentru detalii si furnizarea modelului de cereri si anexe specifice fiecarei etape, potentialii solicitanti sunt rugati sa contacteze APIA CJ ARAD, din Arad, str. Fratii Neumann, nr 10, et III, telefon 0257250340.

Read more

Operaţiunea de culegere în teren a datelor Recensământului General Agricol, primul desfăşurat în România după aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană, va începe joi, 2 decembrie 2010, informează Monica Nadiu, directorul coordonator al Direcţiei pentru Agricultură Arad. Efectuat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Institutul Naţional de Statistică şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, sub coordonarea Comisiei Centrale pentru Recensământul General Agricol, recensământul este organizat în conformitate cu metodologia europeană şi înregistrează toate unităţile care desfăşoară activitate agricolă.
Toate informaţiile obţinute în teren, de către recenzori pe baza declaraţiilor celor care desfăşoară activităţi agricole, au caracter confidenţial şi vor fi folosite numai în scopuri statistice.
Datele vor fi culese prin interviu faţă în faţă de către recenzori pentru exploataţiile agricole fără personalitate juridică, şi prin autoînregistrare, sub îndrumarea recenzorilor şefi/coordonatorilor, la unităţile cu personalitate juridică.
În activitatea de recenzare sunt implicaţi circa: 30.000 de recenzori, 5000 recenzori şefi, 3250 de coordonatori şi 140 recenzori pentru Ancheta de control.
În spiritul transparenţei, şi pentru asigurarea calităţii înregistrărilor prin soluţionarea în timp real a tuturor neclarităţilor ce pot apărea pe parcursul desfăşurării recensământului, a fost creat un centru de contact care poate fi apelat 24 de ore din 24.
Mijloacele de contact sunt: telefonic la numărul 1741 in retelele : Vodafone, Orange si Cosmote sau 021 9201 in reteaua Romtelecom; prin fax la numărul 021 318 18 73 şi  e-mail: rga2010@insse.ro
Conform Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr 1166/2008 exploataţia agricolă este definită ca o unitate tehnico-economică de sine statătoare, cu o gestiune unică şi care desfăşoară activităţi agricole prin utilizarea suprafeţelor agricole şi/sau creşterea animalelor sau activităţi de menţinere a terenurilor agricole în bune condiţii agricole şi de mediu, fie ca activitate principala, fie ca activitate secundară.
Momentul şi perioadele de referinţă sunt:
• Ziua de 1 decembrie 2010, pentru efectivele de animale;
• Anul agricol 2010 (30 septembrie 2009 – 1 octombrie 2010), pentru terenuri şi celelalte informaţii;
• Ultimii 3 ani, pentru dezvoltarea rurală şi suprafaţa efectiv irigată
Primele rezultate cu principalii indicatori (rezultate provizorii) vor fi difuzate în luna iunie 2011, rezultatele finale urmând a fi făcute publice şi transmise la Eurostat, însoţite de raportul metodologic, la data de 30 iunie 2012.
Rezultatele la nivel national vor fi diseminate prin comunicate de presă şi sub forma unor publicaţii tipărite : rezultate provizorii (1 volum) în luna iunie 2011; rezultate definitive (5 volume, 1 cu date la nivel naţional şi 4 cu date pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe) carte + CD, în luna decembrie 2012.
Ca urmare a gamei detaliate a variabilelor ce fac obiectul acestei cercetări statistice de mare anvergură, va fi posibilă cunoaşterea nivelului agriculturii româneşti, în ceea ce priveşte caracteristicile ei structurale, dimensiunea economică, tipologia exploataţiilor agricole, evoluţia acestor caracteristici, în perioada parcursă de la ultimul recensământ general agricol din România, din anul 2002.
Rezultatele Recensământului General Agricol 2010, în concordanţă cu normele şi standardele internaţionale, cu precădere cele ale Uniunii Europene, vor constitui o preţioasă bază documentară pentru fundamentarea politicilor de dezvoltare rurală şi a agriculturii româneşti, în fundamentarea deciziilor economice şi sectoriale, a strategiilor şi programelor de dezvoltare echilibrată şi armonizată a macroregiunilor, regiunilor de dezvoltare şi judeţelor ţării.
Realizarea acestui deziderat implică o largă acţiune de consţientizare a populaţiei pentru o cooperare activă şi sinceră cu personalul de recenzare, o activitate în care mass-media poate juca un rol covârşitor prin transmiterea cu promptitudine şi corectitudine a mesajului privind scopul şi obiectivele, exclusiv statistice, ale recensământului.(news-ar)

Read more

O caracteristică importantă a administraţiei fiscale moderne este dată de gradul ridicat de conformare voluntară a contribuabililor la depunerea declaraţiilor şi efectuarea plăţilor către bugetul general consolidat al statului.

În demersul său de a atinge acest standard, DGFP Arad informează agenţii economici că data de 25 noiembrie reprezintă termenul scadent pentru depunerea declaraţiilor fiscale aferente lunii octombrie şi efectuarea plăţilor către bugetul consolidat.

Rugăm contribuabilii să nu amâne până în ultima zi scadentă îndeplinirea acestor obligaţii întrucât se pot crea aglomeraţii la ghişee.

Fiscul poate fi îngăduitor prin sancţionarea cu avertisment a contribuabilului care se află la prima abatere, dar, în cazuri de indisciplină repetată se aplică amenzi pentru depunerea cu întârziere a declaraţiilor. Amenda este de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice, şi de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice.

Read more

Pentru luna noiembrie s-a propus restituirea sau compensarea pentru un număr de 112 deconturi de TVA, suma aprobată fiind de 16.194.627 lei.

Operaţiunile de restituire şi compensare se realizează în trei tranşe, astfel:

Tranşa I  din data de 08.11.2010

Nr. deconturi pentru care s-a realizat rambursarea: 9

Suma aprobată spre rambursare: 1.691.529 lei, din care:

– prin compensare: 3.870 lei

– prin restituire: 1.687.659 lei

Tranşa II  din data de 24.11.2010

Nr. deconturi pentru care se va realiza rambursarea : 21

Suma aprobată spre rambursare: 3.905.706 lei, din care:

 – prin compensare: 26.228 lei

– prin restituire:  3.879.478 lei

Tranşa III  din data de 29.11.2010

Nr. deconturi pentru care se va realiza rambursarea : 82

Suma aprobată spre rambursare: 10.597.392 lei, din care:

– prin compensare: 144.103 lei

– prin restituire:  10.453.289 lei

Read more