News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

APIA comunica

Economie 19 mai 2011 0

În intervalul 16 mai-15 iunie 2011 la Centrul Judeţean APIA din Arad , str. Fraţii Neumann, nr.10, etajul III se pot depune cereri pentru solicitarea sprijinului financiar sub forma Plăţilor Naţionale Directe Complementare pe cap de animal pentru speciile ovine şi caprine.

Pot efectua această solicitare deţinătorii de animale,din speciile menţionate, persoane fizice şi juridice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

– Deţin un număr de minim 50 capete femele de ovine şi/sau 25 capete femele

caprine, care au împlinit vârsta de minim un an la data de 31 martie 2011;

– Efectivul de femele ovine şi/sau femele caprine pentru care se solicită prima să

fie înscris în Registrul national al exploataţiilor la data solicitării primei;

– Efectivul de femele ovine şi/sau femele caprine pentru care se solicită prima să

fie menţinut în exploataţie, la adresa menţionată în cerere, până la data de

31august 2011.

Cererea va fi însoţită de următoarele documente depuse într-un dosar cu şină :

– copie BI/CI/CUI/Certificat de înregistrare, după caz, al deţinătorului

animalelor din exploataţie ;

– dovada contului bancar activ deschis pe numele solicitantului.

Cererile pretipărite se eliberează de la Centru Judeţean Arad al APIA în baza cardului (codului) exploataţiei şi cuprinde pe lângă datele solicitantului , lista cu animalele înregistrate în Registrul naţional al exploataţiilor şi angajamente şi declaraţii ale solicitantului şi vor fi vizate de către asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite în baza unei hotărâri judecătoreşti prin care se atestă efectivele de ovine/caprine pentru care se poate solicita prima.

Datele din cererea pretipărită vor fi verificate şi corectate de către solicitanţi după

care cererea va fi depusă şi înregistrată la APIA – Centrul Judeţen din Arad.

Recomandăm ca înaintea depunerii cererilor la Centrul Judeţean APIA Arad,solicitanţii să verifice la medicii veterinari concesionari numărul de animale înregistrate în Registrul naţional al exploataţiilor, să facă modificările necesare în funcţie de animalele deţinute în exploataţie în aşa fel încât numărul de animale existente în exploataţie să coincidă cu cele înregistrate în Registrul naţional al exploataţiilor şi menţionat în cerere de solicitare a primei.

Dacă în urma controalelor administrative şi la faţa locului efectuate se constată diferenţă între numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat se aplică penalităţi. Dacă această diferenţă este mai mare de 3% prima totală se reduce cu o cotă cuprinsă între 5% şi 20% sau se exclude de la plată dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi cel determinat este de peste 50%.

Read more

Sâmbătă, 05 martie a.c., peste 50 de jandarmi vor asigura ordinea publică la stadionul ,,Francisc Neumann” din Arad, unde se va desfăşura, începând cu ora 11.00, meciul de fotbal dintre echipele U.T.A. şi F.C. Argeş din cadrul Ligii a II-a.

Pentru evitarea oricăror incidente şi pentru a nu afecta siguranţa spectatorilor, accesul publicului pe stadion se va face începând cu ora 10.00 şi se va restricţiona circulaţia autovehiculelor pe strada Fraţii Neumann între orele 10.00 – 14.00, iar între orele 09.00 – 14.00 se va interzice desfacerea băuturilor alcoolice în zona stadionului, în toate societăţile comerciale(localuri de alimentaţie publică, baruri, restaurante, etc.), conform Dispoziţiei Primarului Municipiului Arad.

Reamintim fanilor că este interzis să intoducă în stadion băuturi alcoolice, materiale pirotehnice interzise de lege ori alte obiecte care pot pune în pericol securitatea participanţilor şi că este interzisă afişarea de inscripţii care incită la ură naţională, rasială, de clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel şi la violenţă publică. De asemenea, spectatorii trebuie să prezinte documentele de acces şi, după caz, actele de identitate, la solicitarea forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă, refuzul de a se legitima sau  furnizarea de date incorecte despre identitatea lor se sancţionează contravenţional.

Jandarmii vor asigura ordinea în zona apropiată şi imediată a arenei sportive înainte, pe timpul şi după terminarea jocului, pe traseele de sosire şi plecare, precum şi intervenţia în caz de tulburare a ordinii publice, iar organizatorul competiţiei sportive va asigura măsurile de ordine şi siguranţă publică, în incinta stadionului şi la punctele de control acces, cu 40 de agenţi din cadrul societăţilor specializate de protecţie şi pază.

Read more

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că termenul limită pentru depunerea cererilor pentru ajutoarele specifice acordate producătorilor de lapte din zonele defavorizate şi pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) este 21 ianuarie 2011.

1. Ajutoare specifice acordate producătorilor de lapte din zonele defavorizate

Beneficiari: Crescători de vaci de lapte, persoane fizice şi/sau juridice deţinători de cotă de lapte.

Solicitanţii trebuie să depună cererea aferentă fiecărei exploataţii la Centrele Judeţene ale APIA pe a căror rază teritorială se află exploataţia.

Condiţiile de eligibilitate:

– efectivul de vaci de lapte pentru care se solicită ajutor financiar să fie înscris în Registrul Naţional al Exploataţiilor şi să fie menţinut în exploataţie pe perioada derulării schemei;

– exploataţiile trebuie să fie localizate în zonele defavorizate stabilite prin Anexa 4A din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR);

– ajutorul specific se acordă pentru un efectiv cuprins între 2 şi maximum 15 capete vaci de lapte.

Persoanele fizice care au depus cerere de plată în prima etapă sau a doua etapă de depunere şi nu s-au autorizat potrivit O.U.G. nr. 44/2008 cu modificările ulterioare, nu vor depune o nouă cerere; cererea iniţială depusă ca persoană fizică va fi reverificată şi acceptată la plată cu respectarea condiţiilor de eligibilitate;

Cuantumul ajutorului specific pe cap de vacă de lapte este de cel mult 250 euro/cap de vacă. Plafonul total aferent acestei forme de sprijin este de de 22.447.205 euro.

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea ajutorului specific poate atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plată, respectiv penalităţi/sancţiuni multianuale.

 2. Ajutoare specifice acordate pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică

Beneficiari: Producători agricoli, persoane fizice şi/sau juridice, cu exploataţii pe producţie vegetală şi animalieră, exploataţii care sunt înregistrate în sistemul de agricultură ecologică şi conversie.

Solicitanţii pot depune o singură cerere de solicitare a ajutorului specific, fie pentru o exploataţie din producţia vegetală, fie numai pentru una din speciile din producţia animalieră sau numai pentru o exploataţie din apicultură.

Condiţiile de eligibilitate:

– producătorii agricoli trebuie să fie înregistraţi, în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), ca producători în sistemul de agricultura ecologică;

– să încheie un contract cu un organism de inspecţie şi certificare, organism aprobat de MADR;

– să deţină un certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei emis producătorului de organismul de inspecţie şi certificare cu care a încheiat contractul;

– să nu aibă datorii restante la bugetul de stat sau la bugetul local.

– suprafaţa agricolă în folosinţă trebuie să fie de cel puţin 0,30 ha pentru producţia vegetală.

Producătorii agricoli care beneficiază de ajutorul specific trebuie să menţină exploataţiile în sistemul de agricultură ecologică pe o durată de cinci ani.

Pentru acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, România beneficiază de fonduri europene de 3.098.000 euro, din care pentru producţia vegetală plafonul alocat anual este de 2.373.000 euro, iar pentru producţia animalieră de 725.000 euro.

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea ajutorului specific poate atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plată, respectiv penalităţi/sancţiuni multianuale.

Read more

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează  că a fost demarată a treia etapă de depunere a cererilor de plată, cu termen limită 21 ianuarie 2011, pentru “Ajutorul specific acordat pentru producătorii de lapte de vacă din zonele defavorizate” şi “Ajutorul specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică” scheme de plată finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) şi care se acordă conform art 68  lit 1 b) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.

Conform modificării hotărârilor de guvern HG 755/2010 şi HG 759/2010, prin prevederile HG 1303 /2010, pentru a treia etapă de depunere pot solicita ajutorul specific atât persoanele fizice, cât şi persoanele juridice / persoanele constituite conform cu OUG 44/2008 care nu au solicitat ajutorul specific în prima sau a doua etapă de depunere.

Persoanele fizice care au depus cererea de plată în prima sau a doua etapă de depunere şi nu s-au autorizat potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările ulterioare, nu vor depune o nouă cerere; cererea iniţială depusă de persoană fizică va fi reverificată şi acceptată la plată, cu respectarea condiţiilor de eligibilitate.

 Persoanele fizice care au depus cererea în prima sau a doua etapă şi au retras cererea de plată datorită neautorizării / neactualizării datelor în urma constituirii cf OUG 44, au posibilitatea să solicite reverificarea cererii de plată iniţiale.

 Solicitanţii care nu au depus cerere în prima sau a doua etapă de depunere pot depune cererea de plată la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură până pe data de 21 ianuarie 2011 inclusiv.

Condiţiile de eligibilitate sunt prevăzute în actele normative care reglementează acordarea ajutorului şi anume HG 755/2010 pentru “Ajutorul specific acordat pentru producătorii de lapte de vacă din zonele defavorizate” şi HG 759/2010 pentru “Ajutorul specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică respectiv HG 759/2010, iar nerespectarea acestora  poate atrage, după caz, reducerea / excluderea de la plata ajutorului specific, respectiv penalităţi / sancţiuni multianuale.

Controlul la faţa locului se va efectua până la data de 10 martie 2011 inclusiv, conform manualului de proceduri elaborat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

Plăţile pentru ajutorele specifice mai sus menţionate se efectuează până la data de 30 iunie 2011.

Prin HG 1303/2010 se majorează cuantumul ajutorului specific pe cap de vacă de lapte la cel mult 250 euro/cap de vacă şi se calculează după finalizarea verificărilor conform prevederilor HG 755/2010 cu modificările şi completările ulterioare, prin raportarea plafonului de 22.447.205 euro aferent acestei forme de sprijin la numărul de animale eligibile.

Plafonul maxim de care poate beneficia România în anul 2010 pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, conform prevederilor HG 759/2010 cu modificările şi completările ulterioare, este de 3.098.000 euro.

Read more

Sâmbătă, 27 noiembrie a.c., peste 50 de jandarmi vor asigura ordinea publică la stadionul ,,Francisc Neumann” din Arad, unde se va desfăşura, începând cu ora 15.00, meciul de fotbal dintre echipele U.T.A. şi F.C. Alba Iulia, din cadrul Ligii a II-a.

Pentru evitarea oricăror incidente şi pentru a nu afecta siguranţa spectatorilor, accesul publicului pe stadion se va face începând cu ora 13.00 şi se va restricţiona circulaţia autovehiculelor pe strada Fraţii Neumann între orele 13.00 – 18.00, iar între orele 13.00 – 18.00 se va interzice desfacerea băuturilor alcoolice în zona stadionului Francisc Neumann, în toate societăţile comerciale(localuri de alimentaţie publică, baruri, restaurante, etc.), conform Dispoziţiei Primarului Municipiului Arad.

Reamintim fanilor că este interzis să intoducă în stadion băuturi alcoolice, materiale pirotehnice interzise de lege ori alte obiecte care pot pune în pericol securitatea participanţilor şi că este interzisă afişarea de inscripţii care incită la ură naţională, rasială, de clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel şi la violenţă publică. De asemenea, spectatorii trebuie să prezinte documentele de acces şi, după caz, actele de identitate, la solicitarea forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă, refuzul de a se legitima sau  furnizarea de date incorecte despre identitatea lor se sancţionează contravenţional.

Jandarmii vor asigura ordinea în zona apropiată şi imediată a arenei sportive înainte, pe timpul şi după terminarea jocului, pe traseele de sosire şi plecare, precum şi intervenţia în caz de tulburare a ordinii publice, iar organizatorul competiţiei sportive va asigura măsurile de ordine şi siguranţă publică, în incinta stadionului şi la punctele de control acces, cu 40 de agenţi din cadrul societăţilor specializate de protecţie şi pază.

Read more

Sâmbătă, 30 octombrie a.c., peste 50 de jandarmi vor asigura ordinea publică la stadionul ,,Francisc Neumann” din Arad, unde se va desfăşura, începând cu ora 18.00, meciul de fotbal dintre echipele U.T.A. şi F.C. Bihor, din cadrul Ligii a II-a, partidă la care şi-au anunţat prezenţa aproximativ 50 de suporteri ai echipei bihorene.

Pentru evitarea oricăror incidente şi pentru a nu afecta siguranţa spectatorilor, accesul publicului pe stadion se va face începând cu ora 17.00 şi se va restricţiona circulaţia autovehiculelor pe strada Fraţii Neumann între orele 16.00 – 21.00, iar între orele 14.00 – 21.00 se va interzice desfacerea băuturilor alcoolice în zona stadionului Francisc Neumann, în toate societăţile comerciale(localuri de alimentaţie publică, baruri, restaurante, etc.), conform Dispoziţiei Primarului Municipiului Arad.

Reamintim fanilor că este interzis să intoducă în stadion băuturi alcoolice, materiale pirotehnice interzise de lege ori alte obiecte care pot pune în pericol securitatea participanţilor şi trebuie să prezinte documentele de acces şi, după caz, actele de identitate, la solicitarea forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă, refuzul de a se legitima sau  furnizarea de date incorecte despre identitatea lor se sancţionează contravenţional.

Jandarmii vor asigura ordinea în zona apropiată şi imediată a arenei sportive înainte, pe timpul şi după terminarea jocului, pe traseele de sosire şi plecare, precum şi intervenţia în caz de tulburare a ordinii publice, iar organizatorul competiţiei sportive va asigura măsurile de ordine şi siguranţă publică, în incinta stadionului şi la punctele de control acces, cu 40 de agenţi din cadrul societăţilor specializate de protecţie şi pază.

Read more