News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Prin marcarea în Calendarul evenimentelor ecologice a datei de 8 noiembrie a fiecărui an, ca moment în care se celebrează Ziua Internaţională a Zonelor Urbane, s-a adus în prim‑plan problema urbanizării şi efectele ei asupra evoluţiei durabile a societăţii.

Ziua Internaţională a Zonelor Urbane se sărbătoreşte începând din 1949, în peste 30 de ţări, în scopul de a veni în sprijinul publicului interesat de soluţii pentru planificarea oraşelor, dar fără afectarea mediului înconjurător.

Evenimentul este marcat de APM Arad împreună cu preşcolarii Grădiniţei PP Nr. 19 ,,Piticot” în data de 09 noiembrie 2010 prin organizarea acţiunii ,,Parada costumelor din materiale reciclabile”. La acest eveniment au fost invitate să participe încă 6 grădiniţe: Grădiniţa PP Nr. 18, Grădiniţa PP Nr. 11, Grădiniţa PN Nr. 8, Grădiniţa PP Nr. 23, Grădiniţa PP Nr. 15 şi Grădiniţa PP Nr. 14.

Read more

În perioada 18.10.2010 – 17.11.2010, Administraţia Fondului pentru Mediu organizează sesiune de depunere a cererilor de finanţare, în cadrul Programului vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare.

În Monitorul Oficial nr. 670 din 1 octombrie 2010 a fost publicat Ordinul nr. 1450/10.09.2010  pentru aprobarea Ghidului de finanţare a acestui Program.

Obiectul Programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu a proiectelor ce vizează protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare.

Tipuri de proiecte:

Există următoarele tipuri de proiecte:
– amenajare captări în vederea alimentării cu apă a comunităţilor locale;
– staţii de tratare a apei;
– reţele de alimentare cu apă;
– staţii de epurare;
– reţele de canalizare.

Sursa de finanţare pentru derularea Programului:

Finanţarea Programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu.
Programul se derulează în limita fondurilor prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

Organizarea sesiunii de finanţare:

Anual se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finanţare, pe tipuri de proiecte şi în limita sumei alocate.

Suma alocată acestei sesiuni este de 298.115 mii lei.

Criterii de eligibilitate a solicitantului:

Este eligibil solicitantul unitate administrativ-teritorială, inclusiv subdiviziunile municipiilor, precum şi asociaţia de dezvoltare intercomunitară, care acţionează în nume propriu şi nu are obligaţii restante la bugetul general consolidat şi la Fondul pentru mediu.

Cuantumul finanţării:

Finanţarea se acordă în cuantum de maximum 95% din valoarea totală eligibilă a proiectului şi fără a se depăşi suma maximă care poate fi acordată unui beneficiar în cadrul sesiunii de finanţare.

Suma maximă care poate fi acordată este între 4 şi 15 milioane lei pentru fiecare proiect.

Publicarea informaţiilor relevante privind Programul:

Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu Programul se publică pe site-ul AFM, www.afm.ro, la secţiunea „Informaţii privind Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare”.

Singurele informaţii şi instrucţiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la Program sunt cele transmise sub formă de comunicate de presă din partea autorităţii publice pentru protecţia mediului sau a Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Read more

Demarat la data de 1 iulie 2010, Programul ,,Casa Verde” s-a bucurat de un real succes, arădenii epuizând suma de 2.342.930 lei alocată judeţului. La sediul APM Arad au fost depuse 394 dosare de finanţare, dintre care 353 dosare pentu instalarea panourilor solare, 28 pentru instalarea centralelor termice pe bază de peleţi, brichete, tocătură lemnoasă, precum şi orice fel de resturi şi deşeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice, şi 13 pentru  instalarea pompelor de căldură.

Arădenii mai pot depune dosare de finanţare, fiind înscrişi pe lista de aşteptare. Până în prezent s-au înregistrat 9 dosare în aşteptare, pentru care se vor redistribui fondurile solicitate de cei declaraţi respinşi. Pentru cele 51 dosare de finanţare aprobate până în prezent, au fost semnate 46 contracte de finanţare. Reamintim beneficiarilor că neprezentarea la sediul APM Arad pentru semnarea contractului de finanţare nerambursabilă în termen de 60 de zile de la comunicarea aprobării dosarului de finanţare, respectiv publicarea pe site‑ul AFM a listei dosarelor de finanţare aprobate, se consideră renunţare la finanţarea aprobată.

După semnarea contractelor de finanţare, beneficiarii pot demara achiziţionarea şi montarea instalaţiilor, urmând ca tot la sediul APM Arad să depună dosarul de decontare. Până în prezent au fost depuse 5 dosare de decontare, pentru care a fost aprobată suma de 27.634,44 lei. Dosarul de decontare va cuprinde următoarele documente:

–         cererea de tragere nerambursabilă completată integral prin tehnoredactare computerizată şi semnată de beneficiar

–         contractul de execuţie, în copie legalizată

–         factura fiscală/facturile fiscale, în copie

–         documente bancare privind achitarea facturilor fiscale prezentate (extrase de cont cu viza instituţiei financiar-bancare însotite de O.P.-uri) şi/sau chitanţa

–         proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în original

–         certificatul de garanţie emis de producător pentru instalaţie, în copie

–         un plic pe care se va completa numele şi adresa completă a solicitantului şi denumirea programului

Suma aprobată nu se poate suplimenta, beneficiarul trebuind să asigure din surse proprii finalizarea proiectului.

Read more

Poliţiştii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase în colaborare cu comisari din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu au depistat în magazia unei societăţi din municipiul Arad 78 de tipuri de produse de uz fitosanitar cu termenul de valabilitate depăşit/expirat, acestea fiind considerate deşeuri periculoase. Astfel peste 230 de kilograme şi aproape 469 de litri de astfel de produse au fost lăsate în custodia societăţii până la terminarea cercetărilor iar persoanei responsabile cu toate demersurile legale privind neutralizarea deşeurilor periculoase i s-a întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de neluare a măsurilor de eliminare totală a substanţelor şi preparatelor periculoase care au devenit deşeuri.(news-ar)

Read more

Prin dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 467/29.09.2010 se aprobă prelungirea cu zece zile a termenului limită de depunere a proiectelor din cadrul ,,Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate” până la data de 11 octombrie 2010, termenul limită iniţial fiind 1 octombrie 2010.

Programul are drept scop îmbunătăţirea calităţii mediului prin extinderea suprafeţei împădurite la nivel naţional, ameliorarea progresivă a capacităţii de producţie a terenurilor agricole degradate, menţinerea biodiversităţii şi dezvoltarea continuă a funcţiilor ecologice şi sociale ale pădurilor, prin finanţarea din Fondul pentru mediu.

Scopul şi obiectivele de aplicare a Programului impun coordonarea unitară a finanţării proiectelor aprobate. Coordonarea unitară se asigură la nivel teritorial prin inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare.

Programul poate fi derulat anual, în limita fondurilor prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu. Finanţarea nerambursabilă, care se derulează prin intermediul coordonatorului, se acordă în proporţie de 100% din cheltuielile eligibile ale unui proiect, la care se poate adăuga eventuala contribuţie proprie.

Bugetul alocat sesiunii de finanţare este de 100 milioane lei, iar suma maximă ce poate fi aprobată pentru fiecare proiect nu poate depăşi 3,5 milioane lei.

În cadrul Programului, coordonatorii pot depune la AFM dosare de finanţare, pentru următoarele categorii de solicitanţi eligibili, care au în proprietate/administrare terenuri agricole degradate:

–          unităţi administrativ-teritoriale

–          asociaţii de proprietari de terenuri

–          composesorate

–          unităţi sau instituţii de învăţământ

–          unităţi de cult

Solicitanţii eligibili, interesaţi să aplice în cadrul Programului, pot consulta ghidul de finanţare, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 525/28.07.2010 şi disponibil pe pagina web a Administraţiei Fondului pentru Mediu (www.afm.ro).

Read more

Sistemul de Colectare a Deşeurilor de Ambalaje de Pesticide al AIPROMSCAPA este cel mai recent proiect al Asociaţiei Industriei de Protecţia Plantelor din România – AIPROM.

Începând cu anul 2008, Campania de colectare a ambalajelor din Plastic/Metal/Hârtie provenite de la produsele de protecţia plantelor (PPP) se desfăşoară la nivel naţional sub sloganul ,,SCAPĂ-mă de ambalaje”. Pentru anul 2010 au fost planificate două campanii naţionale, în lunile mai‑iunie şi octombrie-noiembrie, la sediile Centrelor de Colectare selectate.

Implementarea SCAPA este organizată şi susţinută financiar, în mod integral, de către companiile membre AIPROM şi oricare alte companii importatoare sau producătoare de produse de protecţia plantelor care doresc să adere la sistem. Pe perioada campaniei de colectare, la Centrele de Colectare SCAPA, orice fermier sau distribuitor român care utilizează/comercializează produse de protecţia plantelor ale membrilor AIPROM va putea preda gratuit cantitatea de ambalaje Plastic/Metal/Hârtie pe care o deţine, cu respectarea condiţiilor de preluare SCAPA.

Condiţii de preluare SCAPA:

– ambalajele de plastic şi metal vor trebui să fie decontaminate prin procedura de triplă clătire, golite de conţinut, uscate, curate, şi să aibă capacele separate

– ambalajele de hârtie, saci sau cutii, trebuie să fie curăţate şi compactate

Programul campaniei de colectare SCAPA din Arad:

– în perioada 5 – 6 octombrie la Centrul de Colectare GLISSANDO din Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 193

– în perioada 2 – 3 noiembrie la Centrul de Colectare AGRICOVER din Arad, Calea Timişorii nr. 212/2

În afara perioadei de colectare, Centrele de Colectare SCAPA sunt obligate să preia doar ambalajele provenite de la clienţii lor direcţi. Pentru orice cantităţi mai mari de 30 mc se pot organiza transporturi directe, atât de la ferme, cât şi de la Centrele de Colectare, numai după o inspectare în prealabil a condiţiilor de colectare, în baza unei solicitări telefonice la 0800.872.272 (apel telefonic gratuit). Nerespectarea condiţiilor de preluare conduce la neacceptarea ambalajelor.

Sunt preluate gratuit doar ambalajele produse de companiile care susţin financiar SCAPA.

Read more

În conformitate cu prevederile Directivei Cadru pentru Apă, în 2015, toate râurile, lacurile, şi zonele costiere ale Europei trebuie să atingă “starea ecologică bună”.

De aceea, un rol important în implementarea Directivei  Cadru pentru Apă, îl au toţi cetăţenii, ea adresându-se atât specialiştilor, cât şi publicului larg, care trebuie să fie informat şi implicat în cunoaşterea şi implementarea planurilor de management pentru bazinele hidrografice ale principalelor cursuri de apă. Comitetul de Bazin încurajează participarea tuturor factorilor implicaţi în luarea deciziilor din domeniul apelor, implementarea şi adaptarea politicilor naţionale la legislaţia europeană.

În conformitate cu acţiunile incluse în Programul de activitate al Comitetului de Bazin pe anul 2010,  la sediul Administraţiei Bazinale de Apă  (ABA) Mureş Tg.Mureş, în data de 27 septembrie a.c.  a avut loc   Şedinţa de informare-consultare publică, având ca temă: Măsuri de prevenire şi înlăturare a poluării apelor cu substanţe organice provenite din evacuările aglomerărilor umane şi a poluării apelor cu nitraţi din surse agricole.

 Agenda de lucru  a cuprins următoarele subiecte:

  • Rolul Comitetului de Bazin în procesul de informare, consultare, conştientizare şi participare a publicului la luarea deciziilor privind protecţia şi conservarea resurselor de apă;
  • Planul de măsuri pentru prevenirea şi înlăturarea poluării apelor cu substanţe organice provenite din evacuările aglomerărilor umane şi a poluării apelor cu nitraţi din surse agricole;
  • Stadiul implementării  Proiectului „Controlul Poluării în Agricultură” in bazinul hidrografic Mureş;
  • Luări de cuvânt, expuneri de idei ale membrilor Grupului de lucru pentru implementarea Directivei nitraţi care să evidenţieze modalităţile de punere în practică a măsurilor, progresele realizate în limitarea practică a riscurilor de poluare cu azot a apelor  în bazinul hidrografic Mureş;

·Sectoare de râu din bazinul hidrografic Mureş, afectate de poluarea cu substanţe organice provenite din evacuările marilor aglomerări umane. Aspecte instituţionale şi practice ale implementării Directivei privind epurarea apelor uzate urbane -91/271/EEC;

  • Diseminarea informaţiilor privind sursele de finanţare utilizate in scopul realizării programelor de dezvoltare in domeniul gospodăririi apelor;

 Acţiunile organizate cu acest prilej, pun un accent deosebit pe conştientizarea şi participarea publicului pentru prevenirea, protecţia şi înlăturarea poluării resurselor de apă cu nitraţi din surse agricole sau substanţe organice provenite de la evacuările aglomerărilor umane. Scopul principal al acestei  acţiuni, este acela de a implica toate părţile interesate în acest proces.

 La această activitate, au participat membrii Comitetului de Bazin Mureş, membrii Grupului de lucru pentru implementarea Directivei nitraţi, reprezentanţii ai administratiei publice judeţene şi locale, ONG-uri de mediu, operatori regionali de apă-canal, specialişti din cadrul ABA Mureş.

Read more

Conducerea Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare (ANIF), sucursala Arad, va depune un proiect cu scopul de a obţine fonduri europene pentru lucrări care să mărească debitul apelor pe Canalul Morilor, fapt care ar duce la înfiinţarea de orezării, bazine pisciole şi microhidroncetrale eletrice în judeţul Arad.

Din punct de vedere economic, Canalul Morilor este foarte eficient datorită livrării apei în sistem gravitaţional, fapt ce reduce preţul de cost al apei livrate. Pornind de la acest fapt, conducerea ANIF Arad s-a gândit la investiţiile care se vor realiza, în viitor, în judeţ şi care vor fi legate de folosinţele Canalului Morilor, motiv pentru care a considerat că se impun lucrări care să mărească debitul semnificativ de apă captat de priza Buteni, precum şi modificarea corespunzătoare a capacităţii de transport a canalului Morilor.

Traian Vlaicu, directorul ANIF Arad, a declarat pe această temă: “Cu siguranţă că, în viitor, va avea loc creşterea continuă a folosinţelor Canalului Morilor, care vor fi, în special axate pe livrarea apei către unităţile piscicole, irigaţii şi, de ce nu, către viitoarele orezării care pot fi înfiinţate. De asemenea, cu studiile hidroenergetice corespunzătoare, odată cu repunerea în stare de funcţionare a morilor, se pot realiza o serie de microhidrocentrale electrice, care ar putea livra în Sistemul Energetic Naţional valori neglijabile de energie electrică”.

Astfel, urmează depunerea unui proiect transfrontalier româno-maghiar, pentru accesarea de fonduri europene la capitolul mediu. Proiectul este în valoare de 2 milioane de euro, din care un milion de euro ar reveni părţii maghiare şi un milion părţii române. Printre lucrările de reabilitare care ar urma să se execute cu fonduri europene se numără: refacerea podeţelor, stăvilarelor, pragurilor deversoare, reabilitarea staţiilor termice de desecare dezafectate din zona Cintei – Olari, reprofilarea amenajării de desecare Pilu-Vărşand ca urmare a racordării Canalului Morilor prin canalul Pil-Vărşand, cu canalul Eloviz (HU).

Canalul Morilor a fost construit în perioada 1.864 – 1.870 ca derivaţie din râul Crişul Alb cu priză în amonte de localitatea Buteni. Lungimea totală a canalului este de 92 km., din care între Buteni şi Socodor de 83,5 km, iar între Socodor şi Vărşand el este cunoscut sub denumirea de Canalul Chiohos, cu vărsare în râul Crişul Alb. Canalul colectează apele din bazinul hidrografic ce totalizează o suprafaţă de 122 kmp.

Folosinţele actuale se limitează la captarea apei la Moara Buteni şi la microhidricentrala Mocrea, cu o putere de 15 kw, la irigarea grădinilor de legume riverane canalului, dar şi la alimentarea bazinelor piscicole. Microhidricentrala Mocrea a furnizat energie electrică în Sistemul Naţional până în anul 1992 după care a fost oprită. Acum se intenţionează repunerea în stare de funcţionare de o firmă privată din Arad.

Read more

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Arad se implică în proiectul „Let’s Do It România!” şi va participa  în  25 septembrie la proiectul de anvergură ce presupune curăţirea de deşeuri a arealelor naturale ale ţării .

Astfel, sâmbătă dimineaţa, 40 de jandarmi se vor deplasa  în zona repartizată de organizatori, respectiv Pădurea Vladimirescu, unde vor face curăţenie generală.

Participând alături de ceilalţi voluntari din judeţul Arad la această campanie, organizată de asociaţia ProgresOn, dorim să oferim sprijinul nostru pentru a igieniza o parte din judeţul Arad, astfel încât să devină o zonă curată, cât mai “verde”, de pe urma căreia să beneficieze toţi arădenii.

Avem speranţa că această activitate va fi un succes, iar pe viitor cu toţii vom fi mai atenţi şi mai responsabili în ceea ce priveşte menţinerea mediului înconjurător cât mai curat.

Read more

Consecvent preocupărilor sale pentru protecţia mediului înconjurător, Consiliul Judeţean Arad sprijină fără rezerve  proiectul  „Let’s do it, Romania”, la propunerea unui   grup de tineri arădeni care au o mare dorinţă de a se implica şi de a face curat în judeţul lor. “Se poate spune că la nivelul  C.J. Arad, se continuă  tradiţia pentru grija faţă de natură. Nu întâmplător, anul acesta, de Ziua Mondială a Mediului, C.J. Arad s-a clasat pe locul 3 pe ţară, ca o apreciere pentru  programele noastre de mediu. Consider că  succesul acestei  noi acţiuni  va fi obţinut prin implicarea cât mai multor cetăţeni, autorităţi locale, firme private, operatori de salubritate, persoane publice şi mass-media. Vom atrage alături de noi în această acţiune şi autorităţile administraţiei locale din judeţ.” a declarat Cristian Drăgan, vicepreşedinte al C.J. Arad .

„Let’s do it, Romania” este cel mai mare proiect ecologist la nivel naţional, realizat prin voluntariat, care îşi propune curăţarea întregii ţări de gunoaiele din afara oraşelor, într-o singură zi, ziua de 25 septembrie a.c. De Ziua de Curăţenie Naţională, toţi românii sunt aşteptaţi să participe la „schimbarea la faţă” a României.

În afara obiectivului propus, care este curăţarea ţării de deşeuri, proiectul are şi o importantă componentă de educare şi responsabilizare a populaţiei, în ceea ce priveşte grija faţă de mediul înconjurător. „Let’s Do It, Romania!” este proiectul tuturor celor care cred că în România se întâmplă şi lucruri pozitive, atunci când fiecare este dispus să contribuie, chiar cu foarte puţin: o singură zi, pentru o Românie curată. Iniţiatorii acestui proiect, care a fost deja implementat cu succes în Estonia (2008), Letonia şi Lituania (2009), Portugalia (martie 2010) şi Slovenia (aprilie 2010), îşi propun să strângă mormanele de gunoi din arealele naturale ale ţării într-o singură zi. În cadrul acestei campanii  de ecologizare, se vor strânge gunoaiele aruncate de cetăţeni, fie ei localnici sau turişti, în areale naturale şi în zone din afara localităţilor, atât pe uscat, cât şi pe apă. „Mă bucură atitudinea pozitivă a tinerei generaţii faţă de mediu. Pentru a păstra curăţenia, trebuie mai întâi să o facem. Acest lucru depinde în primul rând de educaţia noastră, dacă vrem să  trăim în curăţenie sau dacă ne place doar să întoarcem privirea de la gunoiul din jur. Consider că orice  proiect  V.E.R.D.E. înseamnă : Veniţi, Ecologizaţi, Reciclaţi, Dezvoltaţi, Educaţi-vă”, a declarat Nicolae Ioţcu, preşedintele Consiliului Judeţean Arad.

Read more