News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Pastorala IPS TIMOTEI al Aradului la Nașterea Domnului 2019

Pastorală la Nașterea Domnului 2019

 TIMOTEI

 

DIN MILA LUI DUMNEZEU ARHIEPISCOP AL EPARHIEI ARADULUI

 

Iubitului cler, cinului monahal şi dreptcredincioşilor creştini, binecuvântare, bucurie şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul nostru Iisus Hristos

 

Cinstiţi credincioşi şi credincioase,

 

Freamătul sărbătoresc al naturii în plină iarnă și în pragul Crăciunului, simțit cu înfiorare proprie de fiecare suflare, aduce și retrăirea unei tradiții vechi marcată atât de solstițiul iernii, cât și de încântătoare datini sau obiceiuri laice și religioase, vestind mereu plinătatea vieții. Sunetele clopotelor însoțind imnele bisericești, nu mai puțin ecourile din depărtări ale colindelor și cântecelor de stea, îndeamnă pe fiecare credincios a-și ridica ochii de la căile obișnuite ale traiului spre cer, așteptând în credință, nădejde și dragoste arătarea iubirii lui Dumnezeu față de oameni și sălășluirea ei pe pământ prin întruparea Mântuitorului. În acest cadru desigur că, oamenii înșiși primesc îndemnul lăuntric, după cuvântul psalmistului ”Mântuire a trimis Domnul poporului Său.”[1] Icoana praznicului însăși ne ajută să vedem și cele nevăzute, pe care le redau istorisirile biblice, în care adesea se împletesc  și ale Tradiției sfinte, consemnate de Sfinții Părinți ai Bisericii. Poate că și colindătorii cunoscuți sau necunoscuți își dau obolul la înțelegerea evenimentului prin icoana sa, luând și pe cei colindați participanți la drumul anevoios, dar răsplătit cu mulțumirea sufletească de a ajunge la ieslea minunată în care a fost așezat ”Cel fără de’nceput,” cum zice versul cunoscut.[2] Odată cu colindătorii, primirea icoanei Nașterii Domnului la casele celor credincioși, pe alocuri, înlesnește privitorilor priveliștea feerică ce înfrățește cele pământești cu cele cerești, spre nemărginită bucurie și înălțare sufletească. Și tuturor celor care privesc icoana sau steaua colindătorilor li se dezvăluie locul pe care îl pot avea în jurul ieslei Pruncului nevinovat, lângă care se regăsesc mereu străbătând nenumăratele cărări ale vieții și care duc spre veșnicie. Steaua și cetele cerești călăuzitoare prin universul văzut și nevăzut, magii, însoțitorii și păstorii, știutorii și neștiutorii grăbiți pe drum spre peștera cu staulul în care necuvântătoarele în așteptarea hranei par a înțelege faptul neobișnuit ce se înscrie într-o altă durată a timpului, Pruncul dumnezeiesc, străjuit de Maica Sfântă și de dreptul ocrotitor, câteodată iconografic cuprinzând și pe moașele nelipsite cu grija lor și înscrierea cântului îngeresc ”Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire,”[3] sunt edificatoare. Prin toate aceste mărturii pentru văz și auz pătrundem mai cu folos înțelesul adânc al tainei coborârii Fiului lui Dumnezeu de la tronul slavei la smerenia ieslei Betleemului. Dacă în alte dăți am oprit de Praznic asupra amănuntelor icoanei dinaintea ochilor noștri, încercăm acum a îndrepta cugetul spre acest rost al ieslei la care mereu se face trimitere în citirile, imnele, colindele și cântecele  de Crăciun, precum și în alte creații culturale.

 

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos Domnul,

 

Potrivit relatărilor Sfintei Evanghelii a Nașterii Domnului staulul cu ieslea erau la adăpostul peșterii din Betleem, refugiul turmelor și cirezilor păzite de păstorii din vecinătăți. Întrucât gândurile credincioșilor în aceste zile se îndreaptă spre locurile sfinte, e de cuviință a cerceta îndeaproape rostul pe care l-au îndeplinit la ”plinirea vremii”, adică atunci când Fiul lui Dumnezeu a venit în lume. Ieslea, fiind locul de hrănire a animalelor domestice, iar în virtutea responsabilității omului față de lumea înconjurătoare și pentru celelalte viețuitoare, devine simbol al legăturii între toate cele ce viază. E semnul umilinței, sub care S-a coborât Fiul lui Dumnezeu la starea omenească și corespunde simplicității păstorilor cărora li s-a arătat mai întâi, reprezentând și un îndemn pentru cei ce-L caută pe Domnul să se apropie de El cu inima smerită și înfrântă; ea amintind și de sărăcia în care S-a născut Pruncul Sfânt pentru a îmbogăți pe toți cu darurile cerești.[4] În vechime era obiceiul de Crăciun ca fiecare casă să aibă o iesle lucrată de capul familiei, sau în lipsa ei să aștearnă fân pe toată durata sărbătorii, ca amintire a celei de la Betleem.[5] E de menționat faptul că în zilele noastre ieslea Vifleemului este suplinită cu pomul de Crăciun în biserici, în case și oriunde este potrivit, gătit în mod strălucit pe măsura primei cinstiri în conștiința creștină.[6] Așezarea în ea a Mântuitorului lumii ca Prunc adorat de îngeri și oameni și de tot ceea ce reprezintă cerul și pământul o înnobilează ca pe un început al întregii vieți jertfelnice a Celui primit de ea. Așa au văzut-o și Sfinții Părinți ai Bisericii în tălmăcirile la Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție. Astfel, Sfântul Ioan Gură de Aur, referindu-se la închinarea magilor de la răsărit scrie: ”ceea ce i-a făcut să plece din țara lor și să facă un drum atât de lung, anume: steaua și lumina pusă de Dumnezeu în sufletul lor; ele i-au călăuzit treptat spre o cunoaștere mai desăvârșită a lucrurilor. De n-ar fi fost asta, nici nu I-ar fi arătat Pruncului o cinstire atât de mare, când toate cele din jurul Lui erau sărăcăcioase. Nimic din cele văzute de ei nu era strălucit și mare, ci o iesle, o colibă și o Mamă săracă, pentru ca să vezi descoperită filosofia magilor, ca să cunoști că n-au venit la El ca la simplu om, ci ca la Dumnezeu și binefăcător. De aceea nu i-a smintit nimic din cele văzute, ci I s-au închinat și I-au adus daruri, lipsite de toată greutatea legii vechi; că nu I-au jertfit oi și viței, ci daruri care erau aproape de filosofia Bisericii noastre, adică: credință, ascultare și dragoste.”[7] Sfântul Chiril al Alexandriei, cu privire la textul ”Ea (Fecioara Maria) L-a culcat în iesle” arată că ”Hristos a fost așezat în iesle în felul unei hrane și a unei mâncări, pentru ca noi să ne schimbăm viața noastră și să ne întoarcem la conștiința și la înțelegerea omului. Și noi venind la masa noastră, la iesle, nu mai aflăm iarbă, ci pâinea cea din ceruri, Trupul dătăror de viață.”[8] Și alte referințe la termenul de iesle arată sensul acesteia în curgerea vieții. Așa de pildă, cu privire la repausul sărbătoresc, Însuși Mântuitorul subliniind protejarea a tot ceea ce viază spune: ”Fiecare dintre voi nu dezleagă, oare, sâmbăta boul său, sau asinul de la iesle, şi nu-l duce să-l adape?”[9] Imnografia praznicului la fel este grăitoare în cele arătate, ca de pildă: ”Ce vom aduce Ție, Hristoase? Că Te-ai arătat pe pământ ca un om, pentru noi. Fiecare din făpturile zidite de Tine mulțumire aduc Ție: îngerii cântarea, cerurile steaua, magii darurile, păstorii minunea, pământul peștera, pustiul ieslea, iar noi pe Maica Fecioară…”[10] sau ”Venit-a întrupându-Se Hristos Dumnezeul nostru, pe Care Tatăl din  pântece mai înainte de luceafăr L-a născut; și Cel ce ține frânele preacuratelor puteri în ieslea vitelor este culcat; cu scutece este înfășat, dar dezleagă legăturile cele cu multe împletituri ale păcatelor.”[11] E cunoscută practica de totdeauna ca noii născuți să fie așezați în leagăn, dar nu toți au parte de el din diferite pricini. Pentru Mântuitorul acesta e ieslea cu simbolul ei deja intuit, și anume că este elementul de protecție care rămâne în suflet ca o amintire a originilor ce se traduce în nostalgii ascunse ale întoarcerii la sânul matern, iar legănarea asociată cu fericirea sentimentului de securitate lipsit de griji, legându-se și de călătorie, pentru care lucru are adesea forma unei bărci ce alunecă pe ape, dând senzația siguranței celui ce pornește pe calea lumii.[12] De reamintit aici că și corabia este simbolul Bisericii; iar un imn al Sfintei Fecioare de la Praznicul Întâmpinării Domnului e intitulat ”Legănușul”.[13] Nu este de întrelăsat nici aportul colindelor și literaturii în contextul dat, ca de pildă versurile: ”Lângă ieslea minunată ne-adunăm,/ Lin colindul Sfintei Nașteri colindăm/… Cântă cerul și pământul, Sus și jos,/ Slavă, cinste și-nchinare lui Hristos/…Numai Maica simte semnul profețit/ Umbra Crucii peste Fiul adormit;”[14] sau alta: ”Tot în iesle, Doamne, vii smerit și iară/ Ca demult, și astăzi, toți Te lasă-afară./ Celor ce Te-așteaptă când Te naști pe lume/ Dăruie-le pacea Dulcelui Tău Nume”; precum și acestea: ”Dar la turmă cine sta?/ Sta chiar Maica Precista/ Lângă ea un legănel/ Cu un Copilaș în el/ Copilașul când plângea/ Maica Sfântă-L legăna,”[15] de asemenea stihuirea poetului: ”Cum S-a născut Hristos în frig/ În ieslea cea săracă,/ Cum boul peste El sufla/ Căldură ca să-I facă.”[16] Nuanța tristeții finalului unor creații se motivează cu previziunea Jertfei ulterioare a Pruncului Sfânt, când scutecele sunt schimbate în giulgiuri. Legătura dintre iesle și leagăn este evidentă.

Dreptmăritori creştini şi creştine,

Ne aflăm în toiul unor sărbători ce pun în lumină la răscrucea vremii sau înnoirea anului pentru fiecare tot ceea ce trebuie să intervină în viață pentru care să se dovedească pregătirea cuvenită, de a răspunde voii lui Dumnezeu. Ori aceasta desigur numai spre bine. Chiar dacă purtarea cerută creștinului nu s-a arătat întocmai în vremea ce se încheie, calea îndreptării se află doar în urmarea lui Hristos Domnul de la naștere până la moarte, de la leagăn până la mormânt. Se înțelege că drumul vieții pământești se cade a fi întrețăsut sau întreținut și cu toate cele ce aparțin vieții sufletești, simțămintele, gândurile, năzuințele, împlinirile, căderile și biruințele, moștenirile și lăsămintele din vremi și pentru totdeauna. Ceea ce aparține trecutului se cere cercetat, iar după cugetul fiecăruia îndreptat, înnoit și îmbunătățit. Cu nostalgia caracteristică se retrăiește timpul copilăriei și aceasta încă din fașă, tocmai din pricina stăpânirii ființei omenești de către țelul vieții sufletești. Și desigur întâmplările vieții aduc în conștiință ceea ce este de împlinit pe mai departe. Momentele sărbătorești sunt de recreere și hotărâre pentru trăirea viitoare. Anul ce se încheie rămâne în continuarea celui care l-a precedat, adică al Centenarului Marii Uniri de la 1 decembrie 1918, Centenarul instaurării administrației românești în ținuturile ce temporar s-au aflat sub stăpânire străină. Întregul popor cu entuziasmul firesc, în preajma Crăciunului, a sărbătorit cele trei decenii de la Revoluția română care a înnoit viața patriei. Pe plan bisericesc el a fost socotit omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari) și comemorativ al Patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești. Eparhia Aradului adaugă la acestea și deceniul ridicării la rangul de arhiepiscopie. Retrospectivele istorice prilejuite nu numai în general, ci și în parte, pentru fiecare instituție și unitate a țării atestă odată mai mult contribuția limbii române și Ortodoxiei românești la unitatea națională și cultura poporului. Cu privire la sat este de evidențiat cu precădere faptul că temelia cultivării pământului moștenit este și cea a înnobilării întregii ființe omenești; realitatea fiind dovedită de munca propășitoare a instituțiilor fundamentale ale statului, Biserica, școala, armata, justiția, ca dealtfel toate celelalte. Sfânta icoană la care s-a făcut referință lasă să se întrevadă plinătatea vieții, cu partea de cer și pământ, de îndeletniciri și trai, răsadurile feluritelor culturi, nu doar în înțelesul de agricole, ci și de afirmare a înzestrărilor ancestrale, înmănunchind însușirile crescute dintr-un leagăn comun. Credința creștină le-a sacralizat pe toate, lucrătorii îmbogățiți de daruri neprețuite confirmând constant adevărul proverbului că ”omul sfințește locul”. Cu această convingere implorând harul divin pentru întreaga lucrare ce se cere săvârșită și pe mai departe, ne urăm unii altora toate cele bune dorite de sărbători și pentru zilele ce urmează, spre mulțumirea tuturor și slava lui Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh.

 

Al vostru, către Domnul rugător și de tot binele doritor,

 

† TIMOTEI

 

A R H I E P I S C O P  al ARADULUI

 

 

ÎNSEMNARE: Această Pastorală cu nr. 3200 / 2019, având titlul  „LEAGĂNUL VIEȚII NOI” se va citi în fiecare biserică parohială sau mănăstirească la Sfânta Liturghie din prima zi, iar în filii a doua zi de Crăciun.

[1] Psalm 110, 9;

[2] O, ce veste minunată;

[3] Luca 2, 7-14 și cf. Erminia picturii bizantine, Timișoara, 1979, p. 135;

[4] Pr. V. Aga, Dicționar enciclopedic, Timișoara, 1935, p. 140;

[5] Idem;

[6] Cf. Idem;

[7] Scrieri, partea a treia, Omilii la Matei, în col. PSB, 23, trad. Pr. D. Fecioru, București, 1994, p. 101;

[8] Comentar la Sf. Evanghelie de la Luca, trad. Diac. Gh. Băbuț, Oradea, 1998, p. 16; cf. Luca 2,7;

[9] Luca 13, 15;

[10] Vecernia din 25 decembrie, stihira a 3-a;

[11] Canonul întâi al praznicului, cânt. a 6-a, stih. 2;

[12] J. Chevalier, A. Gheerbrant, Dicționar de simboluri, București, 2009, p. 511;

[13] Cf. V. Aga, o.c., p. 75 și https://www.crestinortodox.ro/imnul-intampinarii-domnului-nu-pricep-curata;

[14] Lângă ieslea minunată, Sibiu, 1994, pp. 8-9;

[15] Tot în iesle,Doamne; Sus la poarta Raiului, în Idem, pp. 38 și 44; vezi Utrenia Sfintelor Paști, Icosul;

[16] George Coșbuc, În seara de Crăciun, în ”Colindăm Doamne, colind”, Arad, 2007,  p. 16;

Read more
Trei zile cu zâmbete, la Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad

Trei zile cu zâmbete. Acesta este darul pe care actorii arădeni îl fac publicului în a doua săptămână a lunii decembrie. Patru reprezentații sunt programate în aceste zile pe scenele sălilor Trupei Marionete și ale Teatrului Clasic.

Astfel, în 12 decembrie, de la ora 19.00, în sala Studio se joacă  „Trei surori” de A.P. Cehov, un spectacol de Semion Serzin.

Spectacolul produs de Teatrul „Ioan Slavici” Arad și Teatrul Nottara București, creat de la zero în șase zile, cu unsprezece actori, într-un decor minimalist, e o montare nonconformistă. Accentul a fost mutat de pe arhicunoscutele personajele ale lui Cehov pe oamenii reali, adevărați, care se află în fața spectatorului, totul pentru a sublinia actualitatea piesei lui Cehov. Este o comedie, așa cum și-a numit Cehov textul, dar o comedie din care nu lipsesc nici accentele dramatice, nici ironia și autoironia.” – spun creatorii spectacolului.

Sâmbătă 14 decembrie și duminică, 15 decembrie, de la 7 seara, pe scena mare a TCISA, e vremea pentru cea mai recentă producție teatrală arădeană să îi pună pe spectatori pe gânduri și pe… râs. „Scufița Verde”, o montare inedită semnată de coregraful și regizorul Ștefan Lupu, pe un text de Claudiu Sfirschi Lăudat, îi provoacă pe privitori la o călătorie cum…  nu s-a mai povestit, prin lumea basmelor spuse oamenilor mari.

Scufița pentru că… punctul de plecare al acestui text, „Scufița roșie”, este un basm universal și universal valabil. O poveste ofertantă care tratează teme esențiale precum cea a sexualității, a morții. O poveste care se desfășoară într-un spațiu aparte: pădurea. Să nu uităm că pădurea este un spațiu când fantastic, când real. Este un spațiu periculos, inițiatic, poate să fie foarte… dark sau poate să fie foarte luminos, iar jocul acesta de umbre și lumini în pădure are o simbolistică profundă și aparte. Verde pentru că propunerea  textului lui Claudiu Sfirschi Lăudat vine dintr-o proximitate actuală, vine – inspirată dintr-o societate consumeristă – în care nu doar alimentele pe care le cumpărăm de la supermarket sunt de plastic, ci și oamenii tind să devină așa – combinată cu o zonă eco-friendly .” – spune regizorul Ștefan Lupu

Tot duminică, 15 decembrie, dar de la ora 11.00, pe scena Trupei Marionete, e timp de… teatru pentru cei mai mici spectatori. Aceștia sunt invitați să urmărească spectacolul „Dumbrava minunată”, o poveste dedicată copiilor peste 3 ani.

Sub bagheta regizorală a Franciscăi Simionescu și în scenografia d-nei Zoe Eisele Szucs, această dramatizare a fost transformată într-un spectacol de teatru, cu măști și marionete la fire scurte, o feerie cu o lumină colorată și o muzică antrenantă, pentru toate vârstele.” – spun creatorii spectacolului.

Bilete pentru toate reprezentațiile se găsesc și on line, pe www.biletmaster.ro

Read more
O nouă misiune către Lună pornește de la Complexul Muzeal din Arad

În urmă cu 50 de ani a început povestea lui Neil Armstrong, primul om care a pășit pe lună. Acum a venit timpul să sărbătorim acest moment istoric în Complexul Muzeal din Arad. Alături de Asociația Astronomică Pluto, Complexul Muzeal Arad va aduce aproape de tine acest moment emblematic și te va transpune în lumea spațiului cosmic prin reprezentații live, spectaculoase explicate de doi povestitori unplugged, care vor interacționa cu publicul. Mecanica cerească, ştiinţele aerospaţiale şi cucerirea spaţiului cosmic vor fi explicate și ilustrate într-un dome mobil cu diametrul de 8 metri și înălțimea de 5 metri, plasat în Complexul Muzeal Arad, care se află în Piața George Enescu 1.

Proiecţiile se vor desfășura între orele 9:00 și 18:00, din oră în oră. Durata unei proiecții este de aproximativ 50 de minute, iar prețul unui bilet este 16 RON.

Accesul la eveniment se face pe bază de rezervări la 0740.365.699, sau cu 15 minute înainte de începerea evenimentului, în limita locurilor disponibile.

Vârsta minimă recomandată pentru vizitatori este de 4 ani, cu însoțitor adult.

Evenimentul este organizat de către Asociaţia Astronomică PLUTO.

Parteneri: Consiliul Județean Arad și Complexul Muzeal Arad.

Read more
Sărbătorile de iarnă aduc vizitatorilor muzeului surprize plăcute: expoziții și evenimente pentru copii!

Datorită succesului foarte mare al expoziției „O lume dispărută la muzeu. Dinozaurii”, cu un record de public pentru muzeul arădean, de peste 20.000 de vizitatori și 260 de grupuri de școlari din județ și țară, dar și din străinătate, s-a hotărât, să se prelungească perioada expoziției până în data de 15 ianuarie 2020.

„Totodată, după cum am obișnuit în ultimul timp publicul arădean și mai ales datorită faptului că suntem în perioada Sărbătorilor de iarnă, dorim să le oferim în primul rând copiilor surprize plăcute, organizând din data de 10 decembrie, în cadrul Muzeului de Artă, expoziția de jucării intitulată „De la Moș Gerilă la Moș Crăciun”, împreună cu Asociația Muzeul Jucătoriilor, iar în cadrul Muzeului de Științe ale Naturii, organizăm din data de 11 decembrie, pentru prima dată în Arad, „Planetariu mobil” împreună cu Asociația Astronomică „PLUTO”, unde copiii și nu numai, vor putea explora spațiul cosmic.
Am pregătit și în județ, mai exact la Muzeul din Lipova, o surpriză pentru cei mici în data de 9 decembrie, când vom organiza o „Seară de colinde și împodobirea bradului la Muzeu „.
Nu ne vom opri aici, vom continua și în anul care vine să facem din Muzeu un spațiu viu, modern și interactiv, în care arădenii să vină, în număr cel puțin la fel de mare ca în ultima perioadă, să descopere lucruri noi și interesante”,

a declarat Blaga Bogdan, managerul interimar al Complexului Muzeal Arad.

—————————————————————————————————————————–
„O LUME DISPĂRUTĂ LA MUZEU. DINOZAURII”

Muzeul de Științe ale Naturii (Palatul Cultural Arad)

04 noiembrie 2019 – 15 ianuarie 2020
 
Cea mai atractivă expoziție din ARAD, „O LUME DISPĂRUTĂ LA MUZEU. DINOZAURII”, va rămâne în Muzeul de Științe ale Naturii/Complexul Muzeal Arad până anul viitor, fiind deschisă până în data de 15 ianaurie 2020!
Expoziția interactivă „O lume dispărută la MUZEU. Dinozaurii” este cel mai de succes eveniment muzeal organizat la Arad în acest an.
În cadrul acesteia a fost organizat în luna octombrie și un eveniment nocturn „Noaptea la muzeu. Printre dinozauri” care a reprezentat atracția acestei toamne: ghidaje tematice, proiecții video spectaculoase, ateliere de paleontologie și speologie, face painting, jocuri și pictură de care s-au bucurat peste 1500 de copii, mici și mari, doar într-o singură seară!

În următoarea perioadă intrarea în expoziția despre dinozaurii Transilvaniei va fi dinspre Bulevardul Dragalina (11-18 decembrie 2019) și dinspre Parcul Copiilor (20 decembrie 2019 – 15 ianuarie 2020),

program de vizitare Marți-Duminică, 09.00-17.00.
Muzeul oferă și o expoziție în aer liber, cu exponate din Parcul tematic „Dino Parc” Râșnov,
expoziție și stand-foto, deschise zilnic, între orele 8.00-18.00, în Parcul Copiilor!
Intrarea pentru copii este liberă!
Adulți – 4 ron
Pensionari, studenți – 2 ron
—————————————————————————————————————————–
 
„DE LA MOȘ GERILĂ LA MOȘ CRĂCIUN”

Muzeul de Artă Arad (str. Gheorghe Popa de Teiuș 2-4, etaj II)

10 decembrie 2019-15 ianuarie 2020

  
În preajma sărbătorilor de iarnă, Complexul Muzeal Arad și Asociația Muzeul Jucăriilor readuc în atenția publicului jucăriile preferate ale copiilor, începând din perioada interbelică și până în anii ’90, în expoziția  „DE LA MOȘ GERILĂ LA MOȘ CRĂCIUN„, deschisă la Muzeul de Artă (str. Gheorghe Popa de Teiuș 2-4, etaj II), în perioada 10 decembrie 2019-15 ianuarie 2020.
Figurine, păpuși, mașinuțe și trenulețe, roboți, rachete și nave spațiale, aranjate în jurul bradului, sunt astăzi privite cu nostalgie de părinți și considerate deja istorie de copiii acestora.  
La Arad, curatorii expoziției Cristian Dumitru, Mihai Dumitru aduc aproape 1000 de exponate, din cele peste 15 000 câte deţine Muzeul. În această selecţie vom regăsi şi multe jucării produse la fabrica „Arădeanca”, unul dintre cei mai mari producători de jucării din România din perioada comunistă. Copiii vor descoperi iar părinții și bunicii își vor aduce aminte de jucăriile pe care le primeau acum mai mult de 30 de ani de la Moș Gerilă, care venea pe la cei mici în noaptea dintre ani. Între timp în anul 1989 Moș Gerilă s-a pensionat și a revenit Moș Crăciun, după o absență de 40 de ani, care aduce daruri pentru cei mici în noaptea de Crăciun. Alături de jucării este prezentată și o selecție de reproduceri a unor fotografii vechi de copii cu jucăriile lor.
Asociația Muzeul Jucăriilor a fost înființată în urmă cu mai mult de 10 ani de către un grup de colecționari, care de 40 de ani adună jucării vechi de colecție și alte obiecte specifice copilăriei românești. În ultimii 10 ani cu aceste jucării Muzeul Jucăriilor a organizat peste 50 de expoziții în România în colaborare cu muzeele din țară.
 
Vernisajul expoziţiei, un cadou pentru cei mici şi cei mari, va avea loc în data de 10 decembrie 2019, la ora 11.00, la Muzeul de Artă Arad, în prezența elevilor Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Arad, (prof. Cristina Bibarț, prof. Balint Laura, prof. Roșanu Delia). La eveniment, în jurul bradului de Crăciun, invitați speciali vor fi elevii Școlii Gimnaziale „Iosif Moldovan” Arad, cu un repertoriu de colinzi tradiționale din zona Aradului.  Fomația de folclor „Banda Iosif Moldovan” este condusă de prof. Cosmin Gavra.  
Intrarea pentru copii este liberă!
Adulți – 4 ron
Pensionari, studenți – 2 ron
—————————————————————————————————————————–

„PLANETARIU MOBIL”
Muzeul de Științe ale Naturii (Palatul Cultural Arad)
10 decembrie – 18 decembrie 2019  

 
 
 
Planetariu Mobil vine pentru prima oară la Arad, în perioada 11-18 decembrie 2019, cu spectacolul „Jumătate de secol de la primul pas pe lună”.
Au trecut 50 de ani de când astronautul Neil Armstrong a păşit pentru prima dată pe lună. Planetariu Mobil vă invită să sărbătorim împreună jumătate de secol de la primul pas pe lună, printr-un spectacol interactiv. Reprezentațiile show-ului educațional vor include explicații de la doi povestitori unplugged, care vor interacționa cu publicul, proiecțiile live spectaculoase, mecanica cerească, ştiinţele aerospaţiale şi cucerirea spaţiului cosmic vor încânta publicul.
Evenimentele se vor desfășura într-un dome mobil cu diametrul de 8 metri și înălțimea de 5 metri, care va fi plasat în Muzeul de Științe ale Naturii din Palatul Cultural (Piața George Enescu 1), intrarea dinspre Parcul Copiilor.
Proiecţiile se vor desfășura între orele 09:00 și 18:00, din oră în oră. Durata unei proiecții este de aproximativ 50 de minute. 
Accesul la eveniment se face pe bază de rezervări la 0740.365.699, sau cu 15 minute înainte de începerea evenimentului, în limita locurilor disponibile.
Vârsta minimă recomandată pentru vizitatori este de 4 ani, cu însoțitor adult.
Preț – 16 ron
Evenimentul este organizat de către Asociaţia Astronomică PLUTO.
Parteneri: Consiliul Județean Arad și Complexul Muzeal Arad.  

—————————————————————————————————————————–

„SEARĂ DE COLINDE ȘI ÎMPODOBIREA BRADULUI LA MUZEU”
Muzeul Orașului Lipova

09 decembrie, ora 17.00
Evenimentul, organizat la Lipova în cadrul Muzeul Orașului Lipova, intitulat „SEARĂ DE COLINDE ȘI ÎMPODOBIREA BRADULUI LA MUZEU”
are vernisajul luni, 09 decembrie, ora 17.00 și se adresează tuturor copiilor din oraș.
Evenimentul este organizat, în parteneriat cu DGASPC Arad – Lipova, Clubul Copiilor Lipova, Parohia ortodoxă Lipova, Liceul „Atanasie Marienescu” Lipova, Cenaclul literar-artistic „MUZA” Lipova.
La acest eveniment intrarea este liberă. 
————————————————————————–
Read more
Sfântul Ierarh Nicolae, sărbătorit în Parohia Grăniceri

Sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae a fost sărbătorită în acest an într-un mod deosebit în Parohia Grăniceri, Protopopiatul Arad. Sfânta Liturghie a fost săvârșită în biserica parohială cu hramul ,,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” de către Protos. Iustin Popovici, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Aradului, dimpreună cu părintele paroh Adinel Popovici.

În cuvântul de învățătură, părintele consilier a vorbit despre viața și minunile Sfântului Nicolae, care este numit și prețuit în Biserica creștină ca modelul iubirii lucrătoare, chipul blândeților, cald folositor al celor necăjiți, mângâierea celor ce plâng și părintele săracilor.

La Sfânta Liturghie, pe lângă oficialitățile locale și județene, domnul Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad, domnul Petru-Claudiu Bătrânuț, primarul localității, domnul Paul Krizner, directorul școlii, au participat cadrele didactice cu toți elevii Școlii Generale din localitate și mulți credincioși. Cei mici au cântat câteva colinde, s-au împărtășit cu Trupul și Sângele lui Hristos și la final au primit daruri, dulciuri și iconițe din partea preotului paroh.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul parohiei.

La final, Părintele Adinel Popovici a mulțumit tuturor celor prezenți, conducerii primăriei și școlii pentru sprijinul acordat în acest demers al său.

După Sfânta Liturghie, oficialitățile prezente au vizitat, la invitația domnului director, Școala Gimnazială din Grăniceri.

Răzvan Săcui

Student teolog

Read more
Francesco Napoli și No Mercy vor cânta de Revelion, la Arad

Primăria Municipiului Arad şi Centrul Municipal de Cultură Arad vă propun și în acest an să petreceţi împreună trecerea dintre ani, la kilometrul 0!
Startul petrecerii va fi dat la ora 22:00 când pe scena din fața Palatului Administrativ vor urca arădenii de la Progresiv A. De la 22:45 vom fredona alături de Francesco Napoli, refrene ca “Marina” și “Balla Balla”. Începând cu ora 22:30, timp de mai bine de o oră, solistul și actorul american Marty Cintron, pop starul anilor ’90, omul din spatele trupei No Mercy, aduce la Arad hiturile de-acum aproape trei decenii, „Where Do You Go”, „My Promise” ori „Please Don’t Go”.
Momentul de la miezul nopții va fi marcat de un spectaculos show de artificii ce va dura cu aproximație 10 minute.
Intrarea la eveniment este liberă.

Read more
Arădenii l-au sărbătorit pe Arhiepiscopul Timotei, la 35 de ani de arhipăstorire la Arad

În aceste zile, clericii și credincioșii arădeni și-au sărbătorit pe Întâistătătorul Eparhiei, pe Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, care a împlinit 35 de ani de la întronizarea ca episcop al Aradului (2 dec. 1984) și 10 ani de la ridicarea Eparhiei arădene la rangul de Arhiepiscopie (28 noiembrie 2009).

Cu acest prilej,  în ziua de luni, 2 decembrie 2019, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei dimpreună cu Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, înconjurați de un ales sobor de preoți și diaconi, au săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala Veche din Arad, catedrală în care Înaltpreasfințitul Timotei a fost instalat ca episcop al Aradului la 2 decembrie 1984.

Din sobor au făcut parte Părintele Arhim. Nestor Iovan de la Mănăstirea Hodoș-Bodrog, părinții consilieri și inspectori de la Centrul Eparhial,  părinții protopopi din cele patru protopopiate, părintele decan și director de la școlile teologice din cadrul Arhiepiscopiei Aradului, și alți preoți și diaconi.

În cadrul Sfintei Liturghii au fost înălțate rugăciuni de mulțumire pentru binecuvântările revărsate de Bunul Dumnezeu asupra Chiriarhului, clericilor și credincioșilor arădeni.

Răspunsurile la strană au fost date de studenți de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad.

După Priceasnă, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a rostit un cuvânt de învățătură în care a făcut referire și la evenimentele istorice naționale și locale din această perioadă a anului, precum și la activitatea desfășurată de ierarhii care au păstorit Eparhia Aradului în trecut.

La finalul Sfintei Liturghii s-a săvârșit un Polihroniu. După ce a rostit un cuvânt de felicitare, Preasfințitul Părinte Emilian i-a înmânat Înaltpreasfințitului Părinte Timotei o cârjă arhierească transmisă de către Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, cu prilejul acestei aniversări.

După aceasta, în sala festivă de la reședința eparhială, Permanenţa Centrului Eparhial, clericii şi credincioşii arădeni, oficialităţile locale, reprezentanţii învăţământului arădean și ai cultelor religioase istorice, s-au adunat pentru a-l sărbători cu multă bucurie pe Arhipăstorul arădean.

Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, atât la Sfânta Liturghie cât și la recepția oferită la reședința eparhială, a evocat prin cuvinte alese activitatea Înaltpreasfinţiei Sale la Arad, activitate desfășurată pe mai multe planuri, după cum ar fi: construcţia a zeci de biserici noi; restaurarea a sute de biserici, unele monumente istorice; ridicarea noii Catedrale Arhiepiscopale ,,Sfânta Treime” din Arad, prima catedrală episcopală ridicată în țara noastră după Revoluția din decembrie 1989; organizarea învăţământului teologic arădean; participarea la numeroase conferinţe teologice şi ecumenice, în ţară şi peste hotare ş.a.

Înaltpreasfinția Sa, a exprimat mulțumirile cuvenite, tuturor oficialităţilor locale şi judeţene, clericilor şi credincioşilor pentru toată dragostea arătată de-a lungul vremii în cei 35 de ani de când păstorește această binecuvântată eparhie.

Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei, este cel de-al 23-lea ierarh în fruntea trisecularei Eparhii Ortodoxe a Aradului, dintre care zece, împliniţi la 28 noiembrie, ca fiind cel dintâi Arhiepiscop al Aradului.

Protos. Iustin Popovici

Read more
Arhiepiscopul Aradului a fost prezet la hramul bisericii istorice a Mănăstirii Hodoş-Bodrog

În ziua praznicului Intrării Maicii Domnului în Biserică, 21 noiembrie 2019, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului a fost prezent în mijlocul obştii monahale şi a pelerinilor de la Mănăstirea Hodoş-Bodrog, pentru a prăznui hramul bisericii celei vechi.

Cu acest prilej binecuvântat, Chiriarhul a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie arhierească în biserica cea veche a mănăstirii (1370), înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Din sobor au făcut parte: Protos. Grigorie Timiș, starețul mănăstirii, Arhim. Nestor Iovan, Protos. Iustin Popovici, consilier cultural la Centrul Eparhial, Protos. Nicolae Tang, lector universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad, Arhid. Tiberiu Ardelean, inspector eparhial și alţi părinţi.

Cuvântul de învățătură rostit de către Înaltpreasfințitul Părinte Timotei (în baza citirilor scripturistice ale praznicului: Evr. 9; Luca 10 şi 11), a fost intitulat ,,Împlinirea făgăduinţei”, ca jertfă de Dumnezeu bineprimită, adică a celei aduse de Dumnezeieştii Părinţi Ioachim şi Ana prin închinarea Sfintei Fecioare la templul din Ierusalim spre pregătirea pentru misiunea de a deveni Maică a Fiului lui Dumnezeu. Templul Vechiului Testament în alcătuirea sa prefigurează Biserica Mântuitorului, Trupul Său tainic al cărui Cap este. În acest fel Maica Domnului este şi a credincioşilor care alcătuiesc Biserica, călăuzindu-i şi ajutându-i pe calea mântuirii.

Răspunsurile liturgice au fost date de obștea mănăstirii.

La final, în numele tuturor vieţuitorilor şi credincioşilor prezenţi, părintele stareţ Grigorie Timiş, a mulţumit Înaltpreasfinţiei Sale pentru slujire la hramul bisericii vechi a mănăstirii şi pentru toată dragostea şi purtarea de grijă faţă de obştea monahală din această străveche vatră monahală, întregului sobor de slujitori și tuturor credincioșilor pentru participare.

Scurt istoric al bisericii vechi

Aceasta este cea mai veche construcţie din ansamblul mănăstiresc datând din a doua jumătate a sec. XIV, mai precis din anul 1370. Construcţia bisericii este executată în stil triconc bizantin, stil răspândit în întregul Orient creştin, iar începând din sec. XIV şi în Ţările Române. Amintim şi faptul că două dintre bisericile mănăstirilor Sfântului Munte poartă acelaşi hram; lucru care ne îndreptăţeşte să evidenţiem legătura acestui străvechi aşezământ monahal din partea de Vest a ţării, cu lumea bizantină. Anul acesta, la Sărbătoarea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul, s-au împlinit 50 de ani de când Arhipăstorul nostru, Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, a fost tuns în monahism în această biserică veche. De asemenea, potrivit Protocolului celor tunşi în monahism în biserica cu hramul ,,Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, a Mănăstirii de obşte a Hodoşului, care a început a se scrie din anul 1857, dintre cei peste o sută de monahi călugăriţi aici, nu mai puţin de 17 au devenit ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române.

Protos. Iustin Popovici

Read more
Luna decembrie va sta sub semnul poveștilor de Crăciun, pentru copiii din centrele de plasament din județul Arad

Cele mai frumoase povești având tematica Crăciunului și a obiceiurilor legate de această mare sărbătoare vor ajunge la copiii și tinerii ocrotiți în casele de tip familial și centrele de plasament din județ, mulțumită unei inițiative comune a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad și Biblioteca Judeţeană „Alexandru D. Xenopol” Arad. Cele două instituții au încheiat un parteneriat pe termen lung care are drept scop apropierea copiilor din sistemul de protecție de cărți și stimularea apetitului acestora pentru lectură.

În luna decembrie în centrele de plasament vor fi amenajate ateliere tradiționale, iar copiii vor purta costume populare și vor depăna împreună povești de iarnă.

„Suntem bucuroși că putem beneficia de prezența profesioniștilor Bibliotecii Județene alături de noi în acest proiect pe care l-am numit generic „Poveste de Crăciun». În cadrul atelierelor tematice, copiii noștri vor fi atrași în lumea frumoasă a basmelor și a poveștilor de Crăciun. Tuturor copiilor trebuie să li se asigure satisfacerea nevoilor de bază, nu numai pentru supraviețuire și protectie, ci și pentru a-și dezvolta personalitatea. Copiii au nevoie de prieteni și de căldura familiei, dar în același timp și de povești și muzică, precum și de toate lucrurile care le stimulează mintea și îi ajută să crească și să se dezvolte armonios”declară Erika Stark, directorul general al DGASPC Arad.

Sărbătorile de iarnă sunt un foarte bun prilej de a te gândi și, mai ales, a face ceva pentru  semenii tăi. Instituția noastră, împreună cu DGASPC Arad  se va implica în mod direct pentru a duce un strop de bucurie în sufletele acestor copii. Colegele noastre de la Secția Împrumut Carte pentru Copii vor fi prezente în patru locații din județ și anume: Lipova, Zădăreni, Ineu, Sântana și două din Arad, unde vor desfășura o mulțime de activități. Copiii prezenți vor avea prilejul să asculte minunate povești, dar și să se implice în jocuri și ateliere diverse, menite să le dezvolte dexteritatea, dar și capacitatea de creație“ a precizat dr. Doru Sinaci, directorul Bibliotecii Județene „Alexandru D.Xenopol“ Arad.

Primele povești de Crăciun vor fi depănate la începutul lunii decembrie, chiar de Sfântul Nicolae, în centrele și casele de tip familial din Lipova și Ineu.

Read more
Festivalul Internațional de Teatru Clasic de la Arad sau despre bucuriile unui sfert de veac

Luni, 18 noiembrie, s-a încheiat cea de-a 25-a ediție – aniversară – a Festivalului Internațional de Teatru Clasic de la Arad, cu aplauze pentru cea mai recentă producție a Teatrului Excelsior din București, musicalul „Familia Addams”, în regia şi coregrafia lui Răzvan Mazilu. Am sărbătorit împreună un sfert de secol de Festival. Un Festival pe care îl dedicăm Publicului nostru!

La ediție aniversară e nevoie, poate, mai mult decât oricând, de cifre care pot ilustra amploarea și reușita evenimentului. A fost o ediție maraton, care s-a prelungit pe durata a 10 zile, în care s-au jucat 18 spectacole, iar pe cele două scene ale Teatrului „Ioan Slavici” au păşit, prin intermediul creaţiilor, peste 200 de artiști. George Mihăiță, Marcel Iureș, Rodica Mandache, Alexandru Dabija, Victor Ioan Frunză, Cristi Juncu, Răzvan Mazilu, Ada Milea, Florin Piersic Jr. sunt doar câţiva dintre ei…

Au fost 10 zile de sărbătoare în care publicul arădean a umplut sălile de spectacol bucurându-se de poveștile clasice spuse cu umor, pe un ton serios sau pe acorduri muzicale. A fost o ediție în care teatrul de calitate, performanța, dar și bucuriile oneste au fost cuvintele de ordine.

Dovadă celor enumerate stau și cuvintele criticului de teatru Mircea Morariu: „Festivalul de Teatru Clasic Arad, care a dobândit în timp și o deschidere internaţională, a ajuns la cea de-a XXV-a ediţie. Ceea ce înseamnă că, lucru nu prea întâlnit în lumea românească atât de deschisă capriciilor şi nestatorniciei, a avut parte de o periodicitate absolut riguroasă. A mai avut parte respectivul Festival şi de câţiva selecţioneri destoinici. Primul a fost regretatul critic Victor Parhon. I-au urmat Ion Parhon, Oana Stoica şi Maria Zărnescu. Încă un fapt demn de semnalat. Cu toţii au garantat seriozitatea şi rigoarea selecţiei, interesată deopotrivă atât de calitate cât şi de apetitul publicului, iar marea lor majoritate au avut şansa de a întocmi un proiect pe termen relativ lung fiindcă l-au gestionat câteva ediţii la rând”.

În afara poveștii, așa a arătat Festivalul Internațional de Teatru Clasic, Arad, 2019:

 • 10 zile de festival.
 • 12 spectacole parte din selecția oficială: Căsătoria de N.V. Gogol, regia Alexandru Mâzgăreanu, Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești; Colivia cu nebune de Jean Poiret, în românește de Adrian Solomon, dramaturgia Adrian Nicolae, versiunea scenică și direcția de scenă Victor Ioan Frunză, Teatrul Metropolis, București; Familia Addams, regia, coregrafia și costumele Răzvan Mazilu, Teatrul Excelsior, București; Fata morgana de Dumitru Solomon, direcția de scenă Victor Ioan Frunză, Teatrul Dramaturgilor Români, București; Legături primejdioase de Christopher Hampton, regia Cristi Juncu, Teatrul Mic, București; Mihăiță. Reconstituirea unei vieți. One-man show cu George Mihăiță, Teatrul de Comedie, București; Moș Nichifor, regia Alexandru Dabija, Teatrul ACT, București; Nouă piese de teatru remixate. Concert one-man show cu Alex Ștefănescu, unteatru, București; Nunta lui Krecinski, după A.V. Suhovo-Kobîlin, regia Mihai Bendeac, Teatrul de Comedie, București; Salba dracului, după texte de Vasile Alecsandri, regia și scenografia Alexandru Dabija, Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galați; Scufița verde de Claudiu Sfirschi Lăudat, regia Ștefan Lupu, Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad; Steaua fără nume, un spectacol nonverbal după piesa lui Mihail Sebastian, regia Alexandru Mâzgăreanu, Teatrul Tineretului, Piatra Neamț.
 • 2 spectacol invitate din străinătate: Cum vă place de William Shakespeare, regia Nikita Milivojevic, coproducție Teatrul Național Niš și Teatrul din Kruševac (Serbia); Jocuri în castel de Ferenc Molnár, regia Méhes László, Teatrul Național Pécs (Ungaria).
 • 3 spectacole-eveniment invitate în festival: Duo balet susținut de Monica Fotescu și Javier Cacheiro Aleman (prim-solişti), Opera din Dortmund, Germania; Fragmente din spectacolul commedia dell’arte Un’Anima, textul și scenariul colectiv și The Crown / Coroana, scenariu colectiv bazat pe texte de William Shakespeare şi Christopher Marlowe. Spectacole ale clasei prof.univ.dr. habil. Miklós Bács, lect.asoc. Irina Wintze, asist.dr. Camelia Curuțiu-Zoicaș, Tudor Lucanu, Ciprian Scurtea. Producător: Facultatea de Teatru şi Film, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
 •  1 concert: susţinut de Cári Tibor, alături de Carmen Păulescu, Mariana Radu, Vlad Colar, Szabo J. Attila, Borbély B. Emília, Magyari Etelka, Molnos András Csaba, Kiss Attila, la aniversarea celor 15 ani de la lansarea proiectului Muzica Teatrului.
 • 7 companii din Bucureşti au prezentat spectacole pe scena Festivalului: Teatrul ACT, Teatrul de Comedie, Teatrul Dramaturgilor Români, Teatru Excelsior, Teatrul Metropolis, Teatrul Mic, unteatru.
 • 3 companii din țară au fost prezente la Arad pe parcursul celor 10 zile: Teatrul „Fani Tardini” Galați, Teatrul Tineretului Piatra Neamț, Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești.
 • 1 spectacol prezentat în premieră, pe scena FITCA: Scufița verde de Claudiu Sfirschi Lăudat, regia Ștefan Lupu, scenografia Adrian Damian, costumele Bianca Ilonca și Veronica Tamaș, producție a Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad.
 • 11 regizori prezenţi în Festivalul nostru: Alexandru Dabija, Victor Ioan Frunză, Cristi Juncu, Răzvan Mazilu, Alexandru Mâzgăreanu, Ștefan Lupu, Mihai Bendeac, Méhes László, Nikita Milivojević.
 • aproximativ 8000 de spectatori prezenţi la FITCA în cele 10 zile de festival.
 • 35 de voluntari.
 • 41 de oameni în echipa de organizare.
 • …și mii de bucurii, zâmbete, aplauze.
Read more